Έκδοση ΠΠΔ για Υδραυλικά έργα κατηγορίας Β

15/12/2013  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Έκδοση ΠΠΔ για Υδραυλικά έργα κατηγορίας Β

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3071/3.12.2013 η Κ.Υ.Α. 171923/20.11.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα» του

Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21):

 • α/α 1 «Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης κάθε είδους και χρήσης («φράγματα»), όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ.»,
 • α/α 2 «Έργα ταμίευσης υδάτων («ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ.»,
 • α/α 3 «Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατορέματα με οποιονδήποτε τρόπο («υδροληψία από υδατορέματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφράκτη, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ.»,
 • α/α 4 «Υδροληψία από λίμνες»,
 • α/α 5 «Υδρομαστεύσεις πηγών»,
 • α/α 6 «Υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης («υδρογεωτρήσεις»)»,
 • α/α 7 «Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ.»,
 • α/α 9 «Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού, και συναφή έργα»,
 • α/α 11 «Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια»,
 • α/α 12 «Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων»,
 • α/α 14 «Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών»,
 • α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων («αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.)»,
 • α/α 16 «Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας»,
 • α/α 17 «Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας»,
 • α/α 18 «Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων»,
 • α/α 19 «Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.)»,
 • α/α 20 «Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατορεμάτων»,
 • α/α 21 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού»)»,
 • α/α 22 «Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους».

Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της ΥΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας ΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα