Προστασία Δεδομένων

Δεδομένα Χρηστών

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χρησιμοποιούνται, αποκλειστικώς και μόνον, για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν.

Δια του παρόντος δικτυακού τόπου η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία-δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες. Ο χρήστης/επισκέπτης συγκατατίθεται ρητώς να διαθέτει τα παραπάνω προσωπικά του στοιχεία στην ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, όταν αυτό απαιτείται. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.

Δια του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά δεδομένα-στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση και περιήγηση ιστού (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων (links) από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Δεδομένα συμμετοχικών διαδικασιών

Ο δικτυακός τόπος της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί διαφόρων θεμάτων, τα οποία διατυπώνονται, συνήθως, με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις ή/και τα τυχόν σχόλια του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στην εκάστοτε συμμετοχική διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από την ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ για την εξαγωγή συμπερασμάτων, σχετικώς με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριών και δεδομένων. Επίσης, καθορίζει τους ειδικότερους όρους της κάθε διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, που προκύπτουν από τη συμμετοχή του, ως άνω, στη δημόσια διαβούλευση, στην ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, η οποία δύναται, κατά την κρίση της, να δημοσιεύει στον παρόντα δικτυακό τόπο τα αποτελέσματα και τα πορίσματα που θα εξάγονται από τις συμμετοχικές διαδικασίες διαβούλευσης.

Διαδραστικές Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο των διαδραστικών υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να παρέχει την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / fora) παρέχοντας στους χρήστες/επισκέπτες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή και την καταχώριση γραπτών μηνυμάτων/σχολίων. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου δέον να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, της δεοντολογίας και της ευπρέπειας και δεν πρέπει να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις και να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τις διατυπωμένες –στα εν λόγω μηνύματα/σχόλια– ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων/σχολίων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στην ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ.

Επίσης, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη –ως συνέπεια της επικοινωνίας– ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας, καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στην ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ.