Προδιαγραφές Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

10/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1341/24.4.2012 η Υ.Α. 18150/9.4.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  «Προδιαγραφές σύνταξης σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται προδιαγραφές εκπόνησης μελετών των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) που σκοπεύουν στην προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής.

Οι εν λόγω μελέτες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι επτά (7) στάδια:

  • Στάδιο 1: Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης
  • Στάδιο 2: Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και των χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης
  • Στάδιο 3: Έκθεση Πορισμάτων
  • Στάδιο 4: Πρόταση στρατηγικής παρεμβάσεων
  • Στάδιο 5: Το πρόγραμμα δράσης έχει τη μορφή καινοτόμου ολοκληρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος πολυτομεακού χαρακτήρα της περιοχής παρέμβασης τόσο για το σύνολο της περιοχής όσο και για κάθε μικρότερη γεωγραφική ενότητα εφόσον υπάρχει.
  • Στάδιο 6: Ανοιχτή διαβούλευση του Προγράμματος Δράσης.
  • Στάδιο 7: Οριστικοποίηση του Προγράμματος Δράσης – σύνταξη Σχεδίου Κ.Υ.Α.

Σημαντικές ελλείψεις της Υ.Α., οι οποίες -κατά την άποψή μας- θα δημιουργήσουν προβλήματα στην εφαρμογή της, είναι ο καθορισμός τρόπου υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών αυτών, ο καθορισμός των απαιτούμενων ειδικοτήτων και κατηγοριών μελετών και, τέλος, ο τρόπος ανάθεσης αυτών (εφαρμογή άρθρων 6 και 7 του Ν. 3316/05 ή αρχιτεκτονικός διαγωνισμός).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα