Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα μνημεία

12/07/2019  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα μνημεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2837 Β’/05.07.2019 η Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία».

Η Απόφαση ρυθμίζει θέματα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 του Ν. 3028/2002.

Στην Απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες, τα στάδια και τα περιεχόμενα των επί μέρους μελετών που απαιτούνται για να εκτελεστούν εργασίες μείζονος ή ελάσσονος σημασίας σε μνημεία. Οι απαιτούμενες μελέτες για εργασίες ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ., ενώ για εργασίες μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου.

Η αναγκαιότητα εκπόνησης διεξοδικής μελέτης για κάθε επέμβαση σε μνημείο, υπαγορεύεται από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και των Διεθνών Αρχών που διέπουν τις επεμβάσεις σε μνημεία, όπως η Σύμβαση της Γρανάδας (Ν. 2039/1992, ΦΕΚ 61 Α’), η Σύμβαση της Βαλέτας (Ν. 3378/2005, ΦΕΚ 203 Α΄), καθώς και άλλων σχετικών Χαρτών και Συμβάσεων.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα