Τεχνικές Προδιαγραφές Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

01/11/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Τεχνικές Προδιαγραφές Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2776/15.10.2012 η Κ.Υ.Α. οικ.41020/819/25.09.2012 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού».

Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών LVD 2006/95/EK, R&TTE 1999/5/EK και EMC 2004/108/ΕΚ, εκδίδεται και τίθεται σε ισχύ Τεχνικός Κανονισμός, στον οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των οικοδομών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών συγκροτημάτων, για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας.

Με την ισχύουσα (από 15.10.2012) νέα ΚΥΑ καταργήθηκε ο παλαιός «Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ 767 Β’/31−12−1992) και, επίσης, τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, που αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.

Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα κτίρια, των οποίων η άδεια θα εκδοθεί μετά τις 15.10.2012 και όπου απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιείται με τη νέα ΚΥΑ, και ταξινομούνται, σύμφωνα με τη χρήση τους, στις κατηγορίες του άρθρου 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Σε έργα, τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί ή/και προκηρυχθεί πριν τις 15.10.2012 δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των Προτύπων και των Συστάσεων του νέου Τεχνικού Κανονισμού και θα ακολουθούνται οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αδειοδότηση/προκήρυξη των έργων αυτών.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα