Προδιαγραφές και περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων

18/11/2020  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές και περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4924/9.11.2020 η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518 «Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) ειδών και τύπων οικοτόπων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών υπ΄αρ. 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». (Α΄92).

Στόχος της απόφασης είναι η διατήρηση και προστασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων των περ. α έως και δ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 (Α΄60).

Στα Σ.Δ. περιγράφονται η κατανομή και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους ή του τύπου οικοτόπου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η κατάσταση διατήρησης και οι απειλές που δέχεται, οι σκοποί, οι στόχοι και η σύνδεσή τους με την αναγκαιότητα εκπόνησης του Σ.Δ., οι απαραίτητες δράσεις και τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων και τα οφέλη από την υλοποίησή του.

Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης του Σ.Δ. επικαιροποιούνται όλες οι σχετικές βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η χωρική βάση δεδομένων (geodatabase) της Εποπτείας, οι οποίες τηρούνται στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ με τα υφιστάμενα δεδομένα σε μορφή *.shp (shapefile) και αποτελούν τους θεματικούς χάρτες του Σ.Δ., καθώς και βιοπληροφορικές καταθέσεις και διεθνείς τράπεζες γονιδιωματικής εφόσον είναι διαθέσιμες.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα