Αναθεώρηση Προδιαγραφών Μελέτης Δημιουργίας LSO

20/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Αναθεώρηση Προδιαγραφών Μελέτης Δημιουργίας LSO

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1647/11.05.2012 η απόφαση του ΟΚΧΕ 541/02/30.03.2012 “Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)»”.

Πρόκειται ουσιαστικώς για το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης της προς δημοπράτηση μελέτης δημιουργίας ψηφιακών ορθοεικόνων για τη χώρα, η οποία συνιστά υποέργο της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΡΘΟΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το όλο έργο, το οποίο θα εκτελεστεί από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, περιλαμβάνει την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων για το σύνολο της χώρας και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών για την ελεύθερη διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο:

  •  Το Υποέργο 1 αφορά στη λήψη αεροφωτογραφιών με σύγχρονους ψηφιακούς δέκτες ανεξαρτήτως μοντέλου γεωμετρίας (frame ή pushbroom), την επεξεργασία και την παραγωγή ορθοεικόνων, ψηφιακού μοντέλου εδάφους για όλη τη χώρα και των αναγκαίων μεταδεδομένων. Το εν λόγω έργο θα δημιουργήσει νέα ψηφιακά υπόβαθρα με σκοπό την αξιοποίησή τους στην παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κτηματολογίου και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης (σε άμεση συνέργεια με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Υποέργου 3.
  • Το Υποέργο 2 αφορά σε μετρήσεις επίγειων σημείων ελέγχου (Ground Control Points-GCPs), για τα οποία πρέπει να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες τους, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, μέσω ανεξάρτητων μετρήσεων στο πεδίο. Οι μετρήσεις θα διεξαχθούν με τη χρήση της τεχνολογίας των δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης (GPS).
  • Το υποέργο 3 αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για το διαρκή ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων των υποέργων 1&2 καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για την διάθεση των προϊόντων του υποέργου 1.

Με δεδομένους τους χρονικούς περιορισμούς του ΕΣΠΑ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο χρόνος και ο τρόπος δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης. Προφανώς, και γι’ αυτήν, όπως και για άλλες επικείμενες μελέτες ενταγμένες στο ΕΣΠΑ (π.χ. οριοθέτηση περιοχών NATURA), η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ αναμένει την έκδοση της Υ.Α. της παρ. 10 του άρθρου 51 του Ν. 4042/2012, για τη δημοπράτηση κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Ν. 3316/05 (π.χ. με το σύστημα της χαμηλότερης τιμής).Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα