Προδιαγραφές μελετών οριοθέτησης περιοχών NATURA 2000

10/05/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές μελετών οριοθέτησης περιοχών NATURA 2000

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1419/30.4.2012 η Κ.Υ.Α. 110/1205322/2.3.2012 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης των χερσαίων περιοχών του δικτύου «NATURA 2000» − επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση χερσαίων τύπων οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται προδιαγραφές για την εκπόνηση των μελετών που επίκεινται να δημοπρατηθούν, προκειμένου να καταγραφούν και να οριοθετηθούν οι περιοχές του δικτύου «NATURA 2000» και των οικοτόπων σε Τόπους Κοινοτικής Σημασίας. Οι επικείμενες μελέτες υπάγονται στο υποέργο 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA 2000», της Πράξης «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE», που υλοποιεί η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007−2013.

Το υποέργο αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων, βασιζόμενης σε δεδομένα που θα προκύψουν από εργασίες πεδίου και με χρήση έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών πρόσφατης λήψης, η οποία θα απεικονίζει με ακρίβεια τις χερσαίες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000» και τους χερσαίους τύπους οικοτόπους τους, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση και η προστασία τους και να ανταποκριθεί η χώρα στις δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε.

Η προηγούμενη καταγραφή έγινε το διάστημα 1999−2001 και αφορούσε συνολικά 237 χερσαίες περιοχές, συνολικής χερσαίας έκτασης περίπου 2 εκατ. ha. Το έργο αυτό αποτέλεσε την πρώτη και τη μοναδική μέχρι σήμερα χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων σε περιοχές προστασίας της φύσης, και το οποίο παρήγαγε θεματικούς χάρτες (χάρτες τύπων οικοτόπων). Για την κατασκευή των θεματικών αυτών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ως χαρτογραφικά υπόβαθρα, ορθοφωτοχάρτες του Υπουργείου Γεωργίας, κλίμακας 1:20.000 και χρονολογίας 1976−1978, σε συνδυασμό με τους τοπογραφικούς χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:25.000 (μεγέθυνση των τοπογραφικών χαρτών πρωτογενούς κλίμακας 1:50.000).

Είναι προφανής, δηλαδή, η αναγκαιότητα άμεσης έναρξης των διαδικασιών υλοποίησης της νέας, σύγχρονης καταγραφής.

Υπενθυμίζεται ότι η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τον 8ο/2011, είχε δημοσιοποιήσει προς διαβούλευση τεύχη προκήρυξης διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (1:5.000) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «NATURA». Στη διαβούλευση συμμετείχε και η εταιρεία μας, η οποία -εκτός άλλων- είχε τονίσει ότι οι καλούμενες κατηγορίες μελετών πρέπει να είναι οι 16 των τοπογραφικών μελετών και 27 των περιβαλλοντικών μελετών, και μόνον αυτές (η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ προέβλεπε μόνον πτυχία δασολόγου). Ο διαγωνισμός αυτός δεν προχώρησε, τελικώς, προφανώς λόγω της έλλειψης των συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που θεσπίζονται με την εν λόγω ΚΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα