Προδιαγραφές Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

08/01/2015  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Προδιαγραφές Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3557/30.12.2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Π.Ε.Κ.Α. αριθ. 117394/2932/12.12.2014 «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄)».

Η ΚΥΑ αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014, σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δίνονται αναλυτικά στο Άρθρο 5 και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΚΥΑ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα