Π.Δ. 90/2018 για τις προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης χωρικών σχεδίων του Ν. 4447/16

06/09/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Π.Δ. 90/2018 για τις προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης χωρικών σχεδίων του Ν. 4447/16

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 162/3.09.2018 το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του Ν. 4447/2016 (Α΄ 241), καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών».

Στο νέο Π.Δ. ορίζονται οι προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης χωρικών σχεδίων του νεότερου Νόμου που διέπει το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαβούλευσης και γνωμοδοτήσεων, τα αρμόδια όργανα και το περιεχόμενο των πλαισίων/σχεδίων του Ν. 4447/16.

Ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες εκπόνησης και έγκρισης των πλαισίων και σχεδίων του ισχύοντος συστήματος χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτών, ορίζονται τα εξής:

  • Τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) του άρθρου 5, εντός 24 μηνών αρχομένης της προθεσμίας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΝ και αναδόχου. Οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στο χρόνο παραλαβής και έγκρισης της μελέτης και οι υπόλοιποι 6 μήνες το χρόνο μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ.
  • Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (ΠΧΠ) του άρθρου 6, εντός 30 μηνών αρχομένης της προθεσμίας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΝ και αναδόχου. Οι πρώτοι 22 μήνες αφορούν στο χρόνο παραλαβής και έγκρισης της μελέτης και οι υπόλοιποι 8 μήνες το χρόνο μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ.
  • Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) του άρθρου 7, εντός 36 μηνών αρχομένης της προθεσμίας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του οικείου Δήμου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν αρμοδίου φορέα και αναδόχου. Οι πρώτοι 24 μήνες αφορούν στο χρόνο παραλαβής και έγκρισης της μελέτης και οι υπόλοιποι 12 μήνες το χρόνο μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ.
  • Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) του άρθρου 8, εγκρίνονται το αργότερο εντός 12 μηνών, προθεσμία η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής αιτήματος προέγκρισης από τον φορέα προώθησης και υλοποίησης του ΕΧΣ στην αρμόδια υπηρεσία, ενώ δεν καθορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών.
  • Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΣΕ) του άρθρου 10, εντός 30 μηνών αρχομένης της προθεσμίας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ οικείου Δήμου / Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αναδόχου. Οι πρώτοι 22 μήνες αφορούν στο χρόνο παραλαβής και έγκρισης της μελέτης και οι υπόλοιποι 8 μήνες το χρόνο μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα παράτασης 4-10 μηνών για τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία (η ανωτέρω προθεσμία παράτασης διαμορφώνεται σε 6-12 μήνες για τα ΠΣΕ).

Καθορίζεται επίσης επί διαδικαστικών θεμάτων ότι το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, που είναι η κύρια μελέτη των ανωτέρω πλαισίων/σχεδίων και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελούν για λόγους ενότητας αντικείμενο ενιαίας ανάθεσης, με εξαίρεση τα ΕΧΠ για τα οποία κατά την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να γίνεται είτε ενιαία ή διακριτή ανάθεση.

Αναφορικά με εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 2508/97, όπως ορίζεται στην παρ.5α του άρθρου 5 του παρόντος ΠΔ, μπορεί να συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και στις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α΄ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης εντός προθεσμίας 24 μηνών από την έκδοση του παρόντος ΠΔ (με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας από 2-6 μήνες).

Ορίζεται επίσης στην παρ.6 του ως άνω άρθρου του παρόντος ΠΔ, ότι τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του Ν. 4447/16 ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ δύνανται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2508/97 για μια 7ετία από την ισχύ του Ν. 4447/16. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, για την τροποποίησή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4447/16 και ιδίως οι διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 7 του Νόμου αυτού.

Επιπροσθέτως, στο παρόν ΠΔ καθορίζονται και εξειδικεύονται ζητήματα περιεχομένου των ανωτέρω μελετών, διαδικασιών και προθεσμιών διαβουλεύσεων και γνωμοδοτήσεων, αρμόδιοι φορείς κ.ά. καθώς και η μορφή των παραδοτέων γεωχωρικών δεδομένων.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι είναι ιδιαιτέρως θετικό που τίθενται συγκεκριμένοι χρόνοι εκπόνησης και έγκρισης μελετών που άπτονται του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ώστε να αρθεί η διαχρονικά ισχύουσα ‘διαιώνιση’ μελετών οι οποίες συχνά καθίστανται ανεπίκαιρες. Μένει, δε, να κριθεί στην πράξη η δυνατότητα τήρησης των προθεσμιών, που ειδικώς για τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής είναι ‘φιλόδοξες’ δεδομένου ότι οι μελέτες αυτές διαρκούσαν δεκαετίες στο παρελθόν.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα