Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

08/06/2018  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ήν Ιουνίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στην Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
  2. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2018.
  5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.
  6. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων.

Μεταμόρφωση 8 Ιουνίου 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ

Δείτε την πρόσκληση σε μορφή PDF, εδώ.Σχετικά Άρθρα

Δεν υπάρχουν σχετικά άρθρα

Τελευταία Νέα