Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

12/12/2019  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2019, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στη Μεταμόρφωση Αττικής, με μοναδικό θέμα: «Τροποποίηση και προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο», προς ενημέρωσή τους επί των εργασιών που έχουν γίνει επ’ αυτού και για τη διαδικασία επικυρώσεώς του.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίασή της και μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων.

Μεταμόρφωση 12 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, σε μορφή pdf, εδώ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα