Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

24/07/2019  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Πρόσκληση μετόχων εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000,  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στην Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  2. Διάθεση ετήσιων κερδών και απόφαση περί διανομής μερίσματος στους μετόχους.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσεως 2018.
  4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019.
  5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2018 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019.
  6. Τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
  7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο λογιστήριο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων.

Μεταμόρφωση 23 Ιουλίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την παρούσα πρόσκληση, σε μορφή pdf, εδώ.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα