Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

06/06/2017  |  Εταιρικά Νέα   |   0 Σχόλια
Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50963/01ΑΤ/Β/02/28), ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00463701000, ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της, επί των οδών Ρήγα Φεραίου 28 και Πάρνηθος, στην Μεταμόρφωση Αττικής, για συζήτηση και για λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016), έπειτα από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επί των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
  2. Έγκριση διάθεσης κερδών στους μετόχους για την χρήση 2016.
  3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.
  5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017.
  6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. χρήσεως 2016 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2017.
  7. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέσα σ’ αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη διοίκηση της εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετόχων. Μπορείτε να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή .pdf εδώ.

Μεταμόρφωση 6 Ιουνίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΚΑΛΕΡΓΗΣ











Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα