Π.Δ. για την προστασία της λίμνης της Καστοριάς

03/07/2012  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Π.Δ. για την προστασία της λίμνης της Καστοριάς

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 226/19.06.2012 το Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής».

Σκοπός του Π.Δ. αυτού είναι η προστασία, η διατήρηση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχής Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.1650/1986. Ειδικότερα, προβλέπονται:

  •  Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης της Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι, καθώς και οικότοποι προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. (Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998).
  • Η διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς.
  •  Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.
  •  Η διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου με γνώμονα την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ ειδών – οικοτόπων – τοπίου (φυσικό και ανθρωπογενές).
  • Η οργάνωση – διαχείριση – ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και, εν γένει, την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη.
  •  Η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της περιοχής, με έμφαση στην εφαρμογή των αρχών της περιβαλλοντικής κατεύθυνσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως του λιμναίου προϊστορικού οικισμού του Δισπηλιού και όλων των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παραγωγής ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον.
  •  Η περιβαλλοντική ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των χρηστών, των φορέων και των κατοίκων της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα