Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

09/04/2024  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Πρότυπα τεύχη διαγωνισμών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 96401 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, με θέμα «Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4710/2020».

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκαν τα Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμών Παραχώρησης, άνω και κάτω των ορίων, για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4710/2020.

Τα περιεχόμενα των Πρότυπων Τευχών περιγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ως άνω απόφασης ως εξής:

  • Παράρτημα Ι. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, άνω/κάτω των ορίων, σύναψης σύμβασης παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.
  • Παράρτημα ΙΙ. Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Τα Πρότυπα Τεύχη, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές στις περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο, βάσει των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), σύμφωνα με την παρ. 2Α του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142). Οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν τη διακριτική ευχέρεια να προσαρμόσουν τους τελικούς όρους, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ανάλογα με τις ανάγκες τους, με εξαίρεση τους όρους που αφορούν τη χρηματοδότηση (άρθρο 1.2 της πρότυπης διακήρυξης και άρθρο 7 του σχεδίου σύμβασης).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα