Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

24/11/2021  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5343Β/17.11.2021, η υπ’ αριθμ. απόφ. 11/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την «Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)».

Το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης ισχύει υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων και οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων ή/και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό για το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ.

Επιπλέον, οι Οργανισμοί Λιμένων, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), οι φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, καθώς και φορείς, οι οποίοι υπέχουν ειδικές υποχρεώσεις βάσει νομοθετικών κανονιστικών διατάξεων, δύνανται να χρησιμοποιούν το πρότυπο τεύχος με τα λοιπά παραρτήματά του με τις ανάλογες προσαρμογές.

Η απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ ισχύει 15 ημέρες από τις 17.11.2021 (δημοσίευσή της σε ΦΕΚ).

 Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα