Σημαντικές διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

02/10/2018  |  Επικαιρότητα   |   0 Σχόλια
Σημαντικές διευκρινίσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, προέβη στην έκδοση του με αριθμ. πρωτ. 5035/28-9-2018 διευκρινιστικού εγγράφου της με θέμα: «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού».Σχετικά Άρθρα

Τελευταία Νέα