Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘έργα ΑΠΕ’

Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

14/04/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014 ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ο οποίος –μεταξύ των πολλών σημαντικών διατάξεων γενικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις για τον τεχνικό κόσμο, όπως: Η παροχή κάλυψης υγείας στους ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν μόνον τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3, σημείο Β). Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ των λοιπών ειδικοτήτων (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι κ.λπ.), πλην των κτηνιάτρων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδείας άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ (θα αρκεί πλέον ο τίτλος σπουδών) (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5). Η διαφαινόμενη κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του ΕΜΠ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6). Η συγκεκριμένη παράγραφος, όμως, είναι νοηματικώς προβληματική, ίσως από λάθος κειμενογράφησης και θα χρειαστεί νέα τροποποίηση (βλ. αναφορά στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Η αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για όλες τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες, έργα και υπηρεσίες) με προϋπολογισμό >60.000 €, πλέον ΦΠΑ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ...

Νέος νόμος για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

04/11/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235 Α’/1-11-2013) Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις, ο οποίος ρυθμίζει θέματα αδειών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, εγκατάστασης και λειτουργίας μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, επιμερισμού ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές περιοχών όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ, ενώ επίσης περιλαμβάνει συμπληρώσεις και τροποποιήσεις διατάξεων του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’/27-6-2006) που καθόριζε ζητήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Ιδιαίτερη σημασία για τις χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες έχουν οι διατάξεις για τα έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (άρθρο 8), για τους όρους δόμησης αιολικών εγκαταστάσεων (άρθρο 9) και για την αναστολή οικοδομικών εργασιών (άρθρο 27 - προσθήκη στο άρθρο 4 του Ν. 1337/1983 της δυνατότητας για περαιτέρω παράταση της αναστολής για 6 μόνο μήνες και με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση και έγκριση του ΓΠΣ). Επίσης, ρυθμίζονται θέματα που σχετίζονται με τη μεταλλευτική, λατομική και εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και για έργα κατασκευής και συντήρησης υποδομών φυσικού αερίου, ασφάλειας εφοδιασμού κ.ά.

Έκδοση ΠΠΔ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

04/02/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 104/24.1.2013 η Υ.Α. 3791/21.1.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9». Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα της κατηγορίας Β της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α: 1 «Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια», 2 «Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκούς σταθμούς», 8 «Υδροηλεκτρικά έργα», 9 «Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας». Για τα έργα ΑΠΕ για τα οποία δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης, η υπαγωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας πριν την διατύπωση από τον αρμόδιο διαχειριστή προσφοράς σύνδεσης. Εφόσον απαιτείται άδεια εγκατάστασης: α. η υπαγωγή τους σε ΠΠΔ γίνεται από την υπηρεσία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης, β. Εναλλακτικά, ο φορέας μπορεί να ζητήσει την υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας μετά τη χορήγηση της άδειας παραγωγής...

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...