Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘αγροτικά έργα’

Προδιαγραφές Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

08/01/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3557/30.12.2014 η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Π.Ε.Κ.Α. αριθ. 117394/2932/12.12.2014 «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄)». Η ΚΥΑ αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014, σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης δίνονται αναλυτικά στο Άρθρο 5 και στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της ΚΥΑ.

Αντικατάσταση Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 του Ν. 4014/2011

15/12/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Αντικατάσταση Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 του Ν. 4014/2011 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3089/4.12.2013 η Υ.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. οικ. 65150/1780/25.11.2013 “Αντικατάσταση του Παραρτήματος VII της ΥΑ 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209/2011)» (Β’ 21), όπως ισχύει”. Με την απόφαση αυτή αντικαθίσταται το Παράρτημα VII της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21), όπως ισχύει, το οποίο περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».

Τελευταία Νέα