Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘αμοιβές’

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2023

13/03/2023  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2023 Στις 10/3/2023 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/77444), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,351 (έναντι 1,260 που ίσχυε το 2022). Όπως αναμένονταν, ο αυξημένος πληθωρισμός επηρέασε την εξαρτώμενη από τον δείκτη τιμών καταναλωτή τιμή του τκ, η οποία αυξήθηκε κατά 7,2% περίπου. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2023 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής  

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022

07/04/2022  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2022 Στις 6/4/2022 εκδόθηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. Δ11/104190, με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,260 (έναντι 1,199 που ίσχυε το 2021). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2022 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020

20/03/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2020 Στις 19/3/2020 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2/2020 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/οικ. 20641/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,227 (έναντι 1,218 που ίσχυε το 2019). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2020 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων

13/05/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1470/03.05.2019 η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την εκπόνηση των Κύριων Μελετών των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ). Η αμοιβή κάθε μελέτης προσδιορίζεται αρχικά σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, και τελικά προκύπτει από το άθροισμα των αμοιβών όλων των δημοτικών ενοτήτων κάθε δήμου. Για τον προσδιορισμό των αμοιβών λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά ο αριθμός και το μέγεθος των οικισμών, τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε οικισμού (παραλιακός, παραδοσιακός, αξιόλογος), το εμβαδόν της δημοτικής ενότητας, ο χαρακτήρας κάθε δημοτικής ενότητας (αστικός, νησιωτικός), και η μελετητική ωριμότητα (ύπαρξη εγκεκριμένου ή σε εξέλιξη ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ του ν. 2508/1997 στη δημοτική ενότητα). Η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή της Κύριας Μελέτης του ΤΧΣ επιμερίζεται, τελικώς, μεταξύ μελέτης κατηγορίας 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και μελέτης κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), σε ποσοστά, ανάλογα με τον πληθυσμό της έδρας εκάστου δήμου. Όσον αφορά τις επιμέρους φάσεις υλοποίησης της Κύριας Μελέτης ΤΧΣ, η τελική προεκτιμώμενη αμοιβή επιμερίζεται σε 50% για την Α’ φάση της μελέτης, 30% για τη Β’ φάση της...

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019

01/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2019 Στις 19/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 3/2019 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,218 (έναντι 1,211 που ίσχυε το 2018). Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2019 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Εκδόθηκε η Υ.Α. για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών

13/06/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε η Υ.Α. για το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2046Β/06.06.2018 η υπ' αρ. ΔΝΣ β’/οικ. 40185/ΦΝ 466/06.06.2018 Απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΜΕ. "Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του Ν. 4512/2018 (Α’ 5)". Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι διαδικασίες σύστασης του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δημοσίων έργων και ιδίως κατά τα άρθρα 151, 152, 160, 170, 171 και 177 του Ν. 4412/2016, καθώς και της προαιρετικής επιμέτρησης ιδιωτικού έργου, εφ’ όσον το επιθυμεί ο αναθέτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 του Ν. 4512/2018. Στην Απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες για την κατάρτιση του ηλεκτρονικού καταλόγου του Σ.Ε.Ε. (από κοινού στο ΤΕΕ και στο ΓΕΩΤΕΕ), οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, η κατάταξη των μελών του Σ.Ε.Ε. σε βαθμίδες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Σ.Ε.Ε., οι ασυμβίβαστες ιδιότητες με το έργο των μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών, οι διαδικασίες δημιουργίας Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το Σ.Ε.Ε για Δημόσια Έργα, οι κανόνες και αρχές επιλογής των Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια &...

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

08/06/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τιμή συντελεστή τκ έτους 2018 Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016», και έχει τιμή (τκ) = 1,211. Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2018 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη αύξηση της τιμής του τκ μετά από τέσσερα έτη μείωσης ή μη μεταβολής (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2011).

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις μελέτες των δασικών χαρτών

26/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις μελέτες των δασικών χαρτών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2373/12.07.2017 η υπ’ αριθ. 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, η οποία θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 13 έως και 25 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α'), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο και η ακρίβεια του τελικού προϊόντος του έργου. Επιπλέον, καθορίζονται οι ενιαίες τιμές για τις μονάδες φυσικού αντικειμένου των μελετών κατάρτισης και επικαιροποίησης των δασικών χαρτών. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις μελέτες κατάρτισης των δασικών χαρτών του υπολοίπου της χώρας που πρόκειται να προκηρυχθούν συντόμως (ήδη η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού).

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

21/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2519/20.07.2017 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». Πρόκειται ουσιαστικά για ενοποίηση των τριών εκδόσεων του αντίστοιχου Κανονισμού του Ν. 3316/05, με επικαιροποίηση στην ισχύουσα σήμερα νομοθεσία (Ν. 4412/16 και Ν. 4014/11). Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον υπολογισμό προεκτιμώμενων αμοιβών σε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με χρόνο έναρξης την 30.7.2017 και μετέπειτα. Τέλος, αναφέρεται ότι η Υ.Α. υπ' αριθ. 15649/5.4.2016 (Β΄ 923) σχετικά με την «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της ΕΚΧΑ Α.Ε. των μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της Χώρας» εξακολουθεί να ισχύει.

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π.

24/03/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Κ.Υ.Α. για την κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 969/22.03.2017 η υπ’ αριθ. 1191/14.3.2017 Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». Η απόφαση εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (δεν ισχύει για αυτές που εκτελούνται και συνάφθηκαν βάσει του προηγούμενου νομικού καθεστώτος) και εξειδικεύει τον τρόπο υπολογισμού της κράτησης ανάλογα με το είδος των συμβάσεων (συμβάσεις παραχώρησης, συμφωνίες πλαίσιο, κ.λπ.), τον τρόπο παρακράτησης, τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης, καθώς και τη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...