Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘δάση’

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

26/05/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3475/24.05.2023 η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων». Ο Κανονισμός καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας και ανθεκτικότητας ακινήτων σε δασικές πυρκαγιές και δεν αφορά σε ενέργειες και λήψη μέτρων πυροπροστασίας επί κοινοχρήστων χώρων οικισμών και σε επιχειρησιακή εφαρμογή σχεδίων που άπτονται της ασφαλούς εκκένωσης περιοχών και γενικώς της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Επιπλέον, ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρίου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις: για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κλπ), για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π) στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την...

Προδιαγραφές Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων

26/04/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1420/25.04.2018 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας αριθμ. 166780/1619: Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων». Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 158072/1120/30.07.1965 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη νέα αυτή απόφαση, ισχύει το πλαίσιο προδιαγραφών που εγκρίθηκε με τις αριθ. 10223/958/1953 και 158072/1120/30-7-1965 διαταγές του Υπ. Γεωργίας. Σκοπός της απόφασης είναι η βελτίωση του πλαισίου των ισχυουσών προδιαγραφών σύνταξης των δασοπονικών μελετών που εκπονούνται για τη διαχείριση των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυλειτουργικό τους ρόλο, ως δασικών χερσαίων οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας σε επίπεδο διαχείρισης τις αρχές της δασοπονίας και της αειφορίας σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα και δυνατότητες απεικόνισης. Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα των μελετών (κειμένων και χαρτών) καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που θα πρέπει να απογράφονται κατά τις εργασίες υπαίθρου ενώ αναφέρονται ενδεικτικά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφία που δύναται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες επιστημονικές...

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις μελέτες των δασικών χαρτών

26/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέες τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο για τις μελέτες των δασικών χαρτών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2373/12.07.2017 η υπ’ αριθ. 158576/1579/4.7.2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην κατάρτιση των δασικών χαρτών, η οποία θεσμοθετήθηκε με τα άρθρα 13 έως και 25 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α'), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 153 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια το περιεχόμενο και η ακρίβεια του τελικού προϊόντος του έργου. Επιπλέον, καθορίζονται οι ενιαίες τιμές για τις μονάδες φυσικού αντικειμένου των μελετών κατάρτισης και επικαιροποίησης των δασικών χαρτών. Η απόφαση αυτή θα εφαρμοστεί στις μελέτες κατάρτισης των δασικών χαρτών του υπολοίπου της χώρας που πρόκειται να προκηρυχθούν συντόμως (ήδη η ΕΚΧΑ ΑΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού).

Ίδρυση νέου ιστοτόπου για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού

15/10/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ίδρυση νέου ιστοτόπου για την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2640/Β/6-10-2014 η υπ’ αριθ. οικ. 115198/5538/6.10.2014, «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159)». Η διεύθυνση του νέου ιστοτόπου είναι http://dp.ypeka.gr/ και σ’ αυτόν θα αναρτώνται οι Πράξεις χαρακτηρισμού και οι αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρο 42 του ν. 4280/2014, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014. Μέσω του ιστοτόπου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, και με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο προκειμένου να προσφύγει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 ή να προσφύγει δικαστικώς. Η αναρτηθείσα πράξη...

Δημοσίευση Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση κ.λπ.»

25/08/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση κ.λπ.» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 159 Α’/8-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με το νόμο ρυθμίζονται θέματα ιδιωτικής πολεοδόμησης και δημιουργίας «τράπεζας γης» για τη διαχείριση ζητημάτων που έχουν προκύψει με οικοδομικούς συνεταιρισμούς και τροποποιούνται διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας (επιτρεπόμενες δραστηριότητες, προϋποθέσεις για επεμβάσεις, εντάξεις σε σχέδιο κ.ά.). Ειδικότερα, ο νόμος περιλαμβάνει τα κεφάλαια: Κεφ. Α (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ), που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για: την περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση (Μέρος Α1), την ανταλλαγή εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (Μέρος Α2), τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών μέσω Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ανάπτυξης (Μέρος Α3) και ειδικές μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις (Μέρος Α4). Κεφ. Β (ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) που περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου λοιπών χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων (δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και ορίων οικισμών προ του 1923 και οικισμών μέχρι 2.000 κατ. οριοθετημένων με κανονιστικές πράξεις Νομαρχών, διατάξεις για τη λειτουργία κοινωφελών χρήσεων όπως αθλητικών χώρων, κέντρων προσχολικής αγωγής κ.λπ.). Κεφ. Γ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) που περιλαμβάνει τροποποιήσεις των βασικών διατάξεων του Ν. 998/1979 περί...

Έκδοση Προδιαγραφών μελετών διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

17/07/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Προδιαγραφών μελετών διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1528/21.6.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 125837/726/3.6.2013 «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων πρασίνου». Με την Απόφαση αυτή θεσπίζονται προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών σύμφωνα με το με το άρθρο 41 Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α΄) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ειδικότερα την παράγραφο 1γ., που αφορούν: α) τους χώρους κοινοχρήστων εκτάσεων εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός οικιστικής περιοχής, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη, β) τους χώρους που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι χαρακτήρα πάρκου ή άλσους, γ) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα, δ) τα τμήματα των παραπάνω χώρων, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση αλλά συνδέονται οργανικά με το σύνολο χώρου υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου, ε) τα δάση της περίπτωσης ε όπως έχει προστεθεί στην παράγραφο 1 του Ν. 86/1969 με το Ν. 3208/2003 που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή. Για τους ανωτέρω χώρους πρασίνου με έκταση 10...

Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών

30/10/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό συμπληρωματικών αμοιβών στις μελέτες δασικών χαρτών Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 2874/26.10.2012 δύο (2) Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικές με τον καθορισμό προεκτιμώμενων αμοιβών για μελέτες που αφορούν την κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών: Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169977/742/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών τεχνικής υποστήριξης της ανάρτησης δασικών χαρτών και   λοιπών εργασιών για την κύρωσή τους», η οποία αφορά εργασίες οργάνωσης και λειτουργίας Γραφείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (ΓΥΑΔΧ), εργασίες παραλαβής, καταχώρησης, επεξεργασίας αντιρρήσεων και λοιπές εργασίες δημιουργίας Δασικού Χάρτη προς κύρωση και εργασίες διόρθωσης και συμπλήρωσης του Δασικού Χάρτη μετά την την εξέταση των αντιρρήσεων. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από τρία (3) Προσαρτήματα: Α’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, υποδομής και προσωπικού για τη λειτουργία των ΓΥΑΔΧ. Β’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται τα επιμέρους στάδια του χρόνου λειτουργίας του ΓΥΑΔΧ και Γ’ Προσάρτημα, στο οποίο καθορίζονται οι εργασίες εκτυπώσεων δασικών χαρτών για την ανάρτησή τους, ενημέρωσης των πολιτών, παραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων, επεξεργασίας των αντιρρήσεων και δημιουργίας του Δασικού Χάρτη προς κύρωση.  Η Υ.Α. αρ. πρωτ. 169978/743/11.10.2012 «Καθορισμός προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών επικαιροποίησης των δασικών χαρτών», η οποία αφορά εργασίες ενημέρωσης των δασικών χαρτών με τις διοικητικές πράξεις, καθώς και το...

Εξειδίκευση διαδικασιών ενσωμάτωσης στις ΑΕΠΟ-ΠΠΔ της Δασικής Νομοθεσίας

25/04/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εξειδίκευση διαδικασιών ενσωμάτωσης στις ΑΕΠΟ-ΠΠΔ της Δασικής Νομοθεσίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1077-09.04.2012 η ΥΑ 15277/2012 «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

Τελευταία Νέα