Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘δημόσια έργα’

Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ

07/12/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ενημέρωση για έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ   Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εξέδωσε εγκύκλιο που αφορά στην ενημέρωση για την έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ. Δεδομένου ότι τα κατώτατα όρια αναθεωρούνται, με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς της Επιτροπής, κάθε δύο έτη, δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί (ΕΕ) 2023/2495, 2023/2496 και 2023/2497 που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής αντίστοιχα των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, με ισχύ για τη διετία από 01/01/2024 έως 31/12/2025. Κατά συνέπεια, για την εν λόγω διετία, αναμορφώνονται και τα όρια που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 235 του Ν. 4412/2016, καθώς και στο άρθρο 2 παρ. 1 (α) του Ν. 4413/2016. Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί, ως προς όλα τα κράτη μέλη, και εφαρμόζονται άμεσα από 01/01/2024.

Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

07/04/2022  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέα σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (Leader) σε συνεργασία με τις εταιρείες ΣΑΛΦΩ ΑΕ και NERCO AE, υπέγραψε στις 6.04.2022 σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΩΝ  Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ». Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην παροχή βοήθειας προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας στο πλέγμα των δραστηριοτήτων τους και κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων και στην προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων τους στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις αναγκαιότητες που υπάρχουν ή προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της σύμβασης περιλαμβάνουν: Μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Διάθεση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού ανά αντικείμενο τεχνικής υπηρεσίας, ώστε να υποβοηθηθούν στην υλοποίηση του συνολικού έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση, επίβλεψη...

Νέος νόμος 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

21/03/2022  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4912/2022 με τίτλο "Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης", με τον οποίο συγχωνεύονται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και η Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η νέα αρχή ονομάζεται Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και θα έχει αντικείμενο: την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρησή του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές και την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.    

Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

10/03/2022  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος 4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46 Α’/05.03.2020 ο Ν.4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις», με τον οποίο εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και στην ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, με σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Θεσπίζονται η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται, κατόπιν έγκρισης προτύπων προτάσεων. Επιπλέον, ο εν λόγω νόμος περιλαμβάνει πλήθος άλλων ρυθμίσεων για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν τον τεχνικό κλάδο (τροποποιήσεις του Ν. 4412/16), διατάξεις για θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων, καθώς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας διαφόρων υπουργείων.

Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς

11/02/2022  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκαν οι ΚΥΑ για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης δημοσίων έργων και μελετών σε ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς Δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 556Β/10.2.2022 και ΦΕΚ 557Β/10.2.2022 οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ορίζουν την εφαρμογή του άρθρου 183Α του Ν 4412/16 για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης από διαπιστευμένους ιδιώτες επιβλέποντες ελεγκτές μηχανικούς (Ελεγκτές Μηχανικοί) κατά την εκπόνηση δημοσίων συμβάσεων έργων και εκπόνησης μελετών, με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων της περ. α’ του άρθρου 5 του ν. 4412 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντιστοίχως. Στις ΚΥΑ ορίζονται αντιστοίχως, τα απαιτούμενα προσόντα των Ελεγκτών Μηχανικών, η διαδικασίες επιλογής τους με ευθύνη του ΤΕΕ, ανάθεσης των καθηκόντων τους, από την Προϊσταμένη Αρχή του εκάστοτε έργου ή μελέτης. Προσδιορίζονται μεταξύ άλλων η παροχή εγγυήσεων αμεροληψίας, τα καθήκοντα, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αμοιβής του Ελεγκτή Μηχανικού και ρυθμίζονται οι σχέσεις του με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και το Ανάδοχο και το ελάχιστο περιεχόμενο της Σύμβασης μεταξύ Προϊσταμένης Αρχής και Ελεγκτή Μηχανικού. Η αμοιβή που δικαιούται να λάβει κάθε Εκλεκτής Μηχανικός για τη συνολική προθεσμία της σύμβασης, ανέρχεται στο 1,5% του ύψους της προεκτιμώμενης αμοιβής του υπό επίβλεψη έργου και στο 4% της προεκτιμώμενης αμοιβής της υπό επίβλεψη μελέτης, δεν θα αυξάνεται ούτε θα αναθεωρείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο ή αιτία.

Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ

24/11/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Πρότυπο τεύχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις Κατασκευής και Αναβάθμισης Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5343Β/17.11.2021, η υπ’ αριθμ. απόφ. 11/2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με την «Έγκριση όρων πρότυπου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)». Το πρότυπο τεύχος πρόσκλησης ισχύει υποχρεωτικά για τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς που ασκούν το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων και οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης έργων ή/και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την Κατασκευή και Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών μέσω ΣΔΙΤ, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό για το ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Επιπλέον, οι Οργανισμοί Λιμένων, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), οι φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, καθώς και φορείς, οι οποίοι υπέχουν ειδικές υποχρεώσεις βάσει νομοθετικών κανονιστικών διατάξεων, δύνανται να χρησιμοποιούν το πρότυπο τεύχος με τα λοιπά παραρτήματά του με τις ανάλογες προσαρμογές. Η απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ ισχύει 15 ημέρες από τις 17.11.2021 (δημοσίευσή της σε ΦΕΚ).  

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

05/11/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης σύμβασης μελέτης από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5072 Β’/02.11.2021 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 183 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την εκπόνηση μελετών από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ). Καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μελετών του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. β’ και γ’ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και της περ. α’ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο ΙΦΕ, σύμφωνα με τις παρ. 3 - 6 του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. Επιγραμματικά καθορίζονται λεπτομερώς: τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πιστοποιήσεις κλπ του ΙΦΕ, η πρόβλεψη άσκησης επίβλεψης από ΙΦΕ στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη του οικείου διαγωνισμού, η επιλογή του ΙΦΕ από τον ανάδοχο, η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης, τα καθήκοντα...

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

05/11/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε η ΥΑ σχετικά με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5104 Β'/04.11.2021 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021, για την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ). Καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Βιβλίου Ι και του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη των παρ. 6 και 7 του άρθρου 227 του άνω νόμου, ή άλλων ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των ορίων της περ. α’ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 και της περ. β΄ του άρθρου 235 αντίστοιχα, των οποίων η επίβλεψη, δηλαδή η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση, της εκπόνησης μελετών ασκούνται από πιστοποιημένο Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης, σύμφωνα με τις παρ. 3 - 6 του άρθρου 136 του ν. 4412/2016. Επιγραμματικά καθορίζονται λεπτομερώς: τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πιστοποιήσεις κλπ του ΙΦΕ, η πρόβλεψη άσκησης επίβλεψης από ΙΦΕ στην διακήρυξη και στα συμβατικά τεύχη του οικείου διαγωνισμού, η επιλογή του ΙΦΕ από τον ανάδοχο, η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ ΙΦΕ και αναδόχου και το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης, τα...

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών

15/06/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων μελετών Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ: τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα: τεύχη διακηρύξεων για μελέτες άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, τεύχη διακηρύξεων για μελέτες άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τεύχη διακηρύξεων αναρτήθηκαν, υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης των όρων των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ και η αποστολή τους προς δημοσίευση σε ΦΕΚ θα ακολουθήσει σε μεταγενέστερο χρόνο και σε κάθε περίπτωση μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των υπό αναθεώρηση ΚΥΑ.

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων και έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή)

10/06/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων έργων και έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή) Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ: Tα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα: τεύχη διακηρύξεων για έργα Χαμηλότερη τιμή κάτω των ορίων και τεύχη διακηρύξεων για έργα Χαμηλότερη τιμή άνω των ορίων Tα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα: υποδείγματα διακήρυξης για έργα (μελετοκατασκευή) κάτω των ορίων με βάση την τιμή, υποδείγματα διακήρυξης για έργα (μελετοκατασκευή) άνω των ορίων με βάση την τιμή. Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4782/21 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους των υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω τεύχη διακηρύξεων αναρτήθηκαν, υπό την επιφύλαξη οριστικοποίησης...

Τελευταία Νέα