Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ενεργειακά έργα’

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα

05/07/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Κατάταξη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Έργα   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε νέα απόφαση που επανακαθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι χερσαίοι αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής. Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) ισχύος άνω των 50MW ή άνω των 35MW εντός περιοχών Natura 2000 κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, που σημαίνει ότι έχουν πολύ σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αντίθετα, σταθμοί με μία ανεμογεννήτρια ως 8MW ή συνολική ισχύ ως 5MW ανεξαρτήτως αριθμού ανεμογεννητριών, κατατάσσονται στην κατηγορία Β, με μικρές επιπτώσεις. Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στην υποκατηγορία Α2. Παρόμοια, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί (ΦΣΠΗΕ) άνω των 50MW κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, ενώ εκείνοι ισχύος 1MW έως 5MW στην κατηγορία Β. Και εδώ, οι ενδιάμεσες περιπτώσεις εμπίπτουν στην υποκατηγορία Α2. Επιπλέον, η νέα απόφαση προβλέπει ότι οι εναέριες γραμμές διασύνδεσης επηρεάζουν την κατηγοριοποίηση των έργων, ενθαρρύνοντας έτσι την υπογειοποίησή τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς βασίζεται σε αναλυτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε τύπου έργου. Με την ενθάρρυνση της υπογειοποίησης των γραμμών και την αποτροπή του κατακερματισμού μεγάλων έργων σε μικρότερα, η απόφαση στοχεύει στην εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες.  

Νέα σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ)

10/06/2022  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Νέα σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ υπέγραψε στις 19.05.2022 σύμβαση με τη Δημόσια Επιχείρηση Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για την «Παροχή Υπηρεσιών Διοίκησης & Επίβλεψης Έργου για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας"». Αντικείμενο της σύμβασης συνιστά η παροχή υπηρεσιών διοίκησης και επίβλεψης των έργων κατασκευής δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στις πόλεις της Χαλκίδας, της Θήβας, της Λαμίας, της Λειβαδιάς, της Άμφισσας και του Καρπενησίου. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της εταιρείας μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της ενέργειας και, ιδίως, στον τομέα του φυσικού αερίου, το οποίο έχει, πλέον, κρίσιμο ρόλο αφενός για τον μετασχηματισμό της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και τη μετάβαση σε ένα πράσινο ενεργειακό περιβάλλον, αφετέρου στην επίτευξη των εθνικών στόχων της ενεργειακής επάρκειας. Για την υλοποίηση της σύμβασης η εταιρεία μας θα συνεργαστεί με τις εταιρείες ΣΑΛΦΩ ΑΕ, ADO AE και TWD Ltd.

Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

27/06/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Σύσταση (ΕΕ) 2019/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη κατά την εκ μέρους τους μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΕΑΚ (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), συνέταξε νέα ειδική Σύσταση 2019/1019 της 7ης Ιουνίου 2019, στην οποία παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο κατανόησης και μεταφοράς της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ («ΟΕΑΚ»), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/844, και ειδικότερα των διατάξεων που αφορούν τα τεχνικά συστήματα κτιρίων και τις επιθεωρήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: απαιτήσεις εγκατάστασης συσκευών αυτορρύθμισης και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (άρθρο 8 και άρθρα 14 και 15 της ΟΕΑΚ), υποδομές επαναφόρτισης για την ηλεκτροκίνηση (άρθρο 8 της ΟΕΑΚ) και υπολογισμό των συντελεστών πρωτογενούς ενέργειας (παράρτημα I της ΟΕΑΚ). Σημειώνεται ότι η Σύσταση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων. Περισσότερες πληροφορίες και σχετικό υλικό ΕΔΩ.

Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων

23/05/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σύσταση (ΕΕ) 2019/786 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανακαίνιση κτιρίων Τα κτίρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι σε αυτά αναλογεί σχεδόν το 40 % της κατανάλωσης τελικής ενέργειας. Η οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («ΟΕΑΚ») είναι η βασική νομοθεσία, μαζί με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2030. Η ΟΕΑΚ έχει δύο συμπληρωματικούς στόχους: την επιτάχυνση της ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων έως το 2050 και τη στήριξη του εκσυγχρονισμού όλων των κτιρίων με έξυπνες τεχνολογίες και την καλύτερη σύνδεση με την καθαρή κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη κατά την εκ μέρους τους μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή της ΟΕΑΚ, συνέταξε ειδική Σύσταση, με σκοπό να εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ερμηνεύονται ορισμένες διατάξεις της ΟΕΑΚ και ποια είναι η βέλτιστη εφαρμογή τους κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Στόχος ειδικότερα είναι να διασφαλιστεί η ενιαία κατανόηση σε όλα τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

20/07/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σε ισχύ η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Στις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η ισχύς της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΕ/2018/844 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση». Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς την Οδηγία αυτή έως τις 10 Μαρτίου 2020.

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους

06/06/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Υ.Α. για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές και τους Ενεργειακούς Ελέγχους Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1927Β/30.05.2018 η υπ' αρ. οικ. 175275/30.05.2018 Απόφαση του Υ.Π.ΕΝ. "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων". Με την απόφαση αυτή καταργείται η προηγούμενη όμοια ΥΑ οικ.178679/04.07.2017 (ΦΕΚ Β’ 2337) και γίνεται καθορισμός: του καθεστώτος επαγγελματικών προσόντων των Ενεργειακών Ελεγκτών, του περιεχομένου του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό, της διαδικασίας τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών, των προδιαγραφών του ενεργειακού ελέγχου, του περιεχομένου των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, του περιεχομένου του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, της διαδικασίας υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τα ανωτέρω. Σύμφωνα με την απόφαση, καταρτίζεται το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, βάσει του άρθρου 10 του ν. 4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και περιλαμβάνει δύο μερίδες: τη Μερίδα φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα Νομικών Προσώπων. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενεργειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις τάξεις Α, Β, Γ.

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πρέβεζας

14/05/2018  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πρέβεζας Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ, υπέγραψε, στις 25.4.2018, σύμβαση με τον Δήμο Πρέβεζας για την εκτέλεση της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αειφόρου ενέργειας και περιβάλλοντος αποτελούν άξονες δράσης μείζονος σημασίας για το Δήμο Πρέβεζας. Ως εκ τούτου ο Δήμος Πρέβεζας σκοπεύει να υλοποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου, ώστε να επιλέξει και να υλοποιήσει κατάλληλες δράσεις που θα αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πρέβεζας, θα προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και θα δεσμευτεί για τη λήψη δράσεων που αποφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας και αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του αυτές, απαιτείται η εκπόνηση Σχέδιου Δράσης Βιώσιμης/Αειφόρου Ενέργειας. Η εκπόνηση και έγκριση του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης (ΣΔΒΕ) αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων από τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ...

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)

18/04/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1001/21.03.2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872 με θέμα «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017». Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη στην κοινή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μείωσης κατά 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις. Τον Νοέμβριο του 2016 η ΕΕ πρότεινε την περαιτέρω ενίσχυση του σημαντικού αυτού τομέα της ενεργειακής πολιτικής πέραν του 2020 στο να τεθεί δεσμευτικός στόχος 30% για την ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030. Το σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ) ΟΕΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) στο οποίο εμπεριέχεται η έκθεση προόδου του έτους 2017 σχετικά με την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4342/2015. Πρόκειται...

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ιωαννιτών

30/01/2018  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Ιωαννιτών Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΤΑ ΑΕ, υπέγραψε, στις 11.1.2018, σύμβαση με τον Δήμο Ιωαννιτών για την εκτέλεση της σύμβασης «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η σύνταξη και υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας» (ΣΔΒΕ) είναι αναγκαία και υποχρεωτική για τον Δήμο Ιωαννιτών, ως απόρροια των δεσμεύσεων που προτίθεται να αναλάβει ως συμμετέχων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια αλλά και ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου. Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, σύμφωνα με το οποίο, οι υπογράφοντες δεσμεύονται για την απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια έως το 2050. Το ΣΔΒΕ του Δήμου Ιωαννιτών θα περιγράφει τους στόχους του Δήμου σχετικά με την μείωση των εκπομπών CO2, έως το 2020 και το 2030 και...

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

29/11/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4003/17.11.2017 η υπ' αρ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων", η οποία διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β’ 4108/23.11.2017. Με τη συγκεκριμένη απόφαση εγκρίνονται οι Τεχνικοί κανόνες/προδιαγραφές  για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Με την έκδοση των ΤΟΤΕΕ, ολοκληρώνεται η διαδικασία για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ 2017 και του αντίστοιχου λογισμικού που υποστηρίζει το έργο των ενεργειακών επιθεωρητών. Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και ορίζεται υποχρεωτική η εφαρμογή των κάτωθι Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ): ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 "Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 1 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017). ΤΟΤΕΕ 20701-2/2017 "Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 2 της απόφασης, όπως διορθώθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 4108Β/23.11.2017). ΤΟΤΕΕ 20701-4/2017 "Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού" - Α’ Έκδοση (Παράρτημα 3 της απόφασης).

Τελευταία Νέα