Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ΕΣΠΑ’

Προγράμματα τεχνικής βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020

07/03/2017  |   Uncategorized,Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προγράμματα τεχνικής βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 677Β/03.03.2017 η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται: Η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.): διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας, κατηγορίες και επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Η διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.): διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο, κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων. Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της προηγούμενης σχετικής Υ.Α. (βλ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016) παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα στη νέα εν λόγω Υ.Α. σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων.

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016

03/03/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την αρ. πρωτ. 22501/29.2.2016 Εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών των ΠΔΕ 2017 – 2019. Η Εγκύκλιος είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων (παλαιές και νέα προγραμματική περίοδος) των Φορέων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

26/08/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1822 Β/24-08-2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712 στην οποία περιλαμβάνονται οι "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων". Στο πρώτο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση». Τα Ταμεία παρέχουν υποστήριξη υπό τη μορφή: (α) επιχορηγήσεων, (β) επιστρεπτέας συνδρομής, (γ) βραβείων, (δ) μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και (ε) συνδυασμού των ανωτέρω. Οι κανόνες επιλεξιμότητας της παρούσας απόφασης αφορούν μόνο σε πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται υπό τη μορφή των (α) και (β) ανωτέρω. Στο δεύτερο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των δημόσιων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020 και διενεργούνται από τις Αρχές Διαχείρισης και τους Ενδιάμεσους Φορείς. Στο τρίτο μέρος θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, το διοικητικό όργανο προς το οποίο αυτή...

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ

11/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε δύο Οδηγίες αφενός για τη διαχείριση των τρεχόντων έργων και το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, αφετέρου για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ). Ειδικότερα: Με το αρ. πρωτ. 51760/20-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για τη διαχείριση των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ τόσο για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, όσο και κατά τη μεταβατική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμφωνία για τα σχέδια εξυγίανσης που έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕ (για τη μείωση της υπερδέσμευσης πόρων). Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων: Τα ενταγμένα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2007-2013. Τα έργα που έχουν προταθεί για απένταξη. Τα έργα phasing (γέφυρα). Τα μη λειτουργικά έργα, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου και δεν θα γίνουν phasing. Νέες εντάξεις έργων της περιόδου 2007-2013 (όπου χρειάζεται για να μην απολεσθούν πόροι). Με το αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ) που αφορούν έργα τα οποία κρίνεται ότι επενεργούν θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα και μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή τους πριν την...

Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020

27/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 Εγκρίθηκε στις 23/5/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (ΣΕΣ ή νέο ΕΣΠΑ όπως αναφέρεται από πολλούς), συνολικού προϋπολογισμού €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Σύμφωνα με το ΣΕΣ, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2020 αποβλέπει «στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της αειφόρου ανάπτυξης». Κεντρική επιδίωξη για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων είναι να υπάρξει συμφιλίωση με την ιδέα του επιχειρηματικού κέρδους ως κινήτρου για την επενδυτική πρωτοβουλία, εξοστρακίζοντας την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και τη λογική του εύκολου και βραχυπρόθεσμου οφέλους. Οι προτεραιότητες που θέτει το ΣΕΣ είναι: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση...

Σημαντικές ρυθμίσεις στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

06/12/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σημαντικές ρυθμίσεις στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 237/5.12.2012 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις». Με την Πράξη αυτή, μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων, θεσπίζονται κάποιες σημαντικές ρυθμίσεις στον τομέα των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με βασικό στόχο την επίσπευση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: Επιλύονται τα σημαντικά προβλήματα εξασφάλισης και καταβολής της ιδίας συμμετοχής των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθόσον η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους ΔΕΥΑ θα πραγματοποιείται, πλέον, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάταξη αυτή, η οποία είναι ιδιαιτέρως ευεργετική για τις ΔΕΥΑ που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα (οι περισσότερες), ισχύει για όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο. Επιλύεται το απαράδεκτο θέμα με τις ημερομηνίες των υπευθύνων δηλώσεων (υπογραφής δήλωσης και θεώρησης γνησίου υπογραφής) σε σχέση...

Τελευταία Νέα