Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘καινοτομία’

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

11/06/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Έκθεση ΙΟΒΕ για τη ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) παρουσίασε τη μελέτη "Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα", στόχος της οποίας είναι η εκτίμηση της οικονομικής σημασίας και ο προσδιορισμός των ωφελειών που θα μπορούσαν να προέλθουν από την εφαρμογή τεσσάρων ψηφιακών έργων/παρεμβάσεων. Οι τέσσερις αυτές περιοχές δράσεις είναι: 1) ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση, 2) ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων, 3) βελτίωση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του πληθυσμού, και 4) τόνωση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ΜΜΕ. Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η χώρα μας μόνον από την υιοθέτηση της ψηφιακής υπογραφής στον δημόσιο τομέα μπορεί να εξοικονομήσει ετησίως 380 εκατ. ευρώ περίπου! Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη (στην αγγλική) και την ελληνική παρουσίασή της στα κάτωθι αρχεία.

Έρευνα του ΕΚΤ για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις

06/04/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Έρευνα του ΕΚΤ για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις Δημοσιοποιήθηκε η νέα έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012». Ένα ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, συμπέρασμα της έρευνας είναι η μικρή συμμετοχή στην προώθηση της καινοτομίας των δημοσίων συμβάσεων. Ο ρόλος του δημοσίου τομέα, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει με τις επιχειρήσεις για τις διάφορες προμή­θειες σε αγαθά και υπηρεσίες, αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιδιαίτερα σημαντικός στη μόχλευση της καινοτομίας. Εξετάζοντας την ύπαρξη καινοτομίας στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτει το ελληνικό δημόσιο, το 6,2% των επιχειρήσεων που είχαν συμβάσεις με τον δημόσιο τομέα δηλώνει πως υλοποίησε καινοτομικές δραστηρι­ότητες ως προϋπόθεση της σύμβασης. Ποσοστό 11,9% δηλώνει πως υλοποίησε καινοτομικές δραστηριότητες χωρίς να είναι προϋπόθεση της σύμβασης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν συμβάσεις με τον ελληνικό δημόσιο τομέα δεν υλοποίησαν καμία καινοτομία (81,8%). Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καινοτομία (βλ. π.χ. RIS-3), στις νέες Κοινοτικές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, τις οποίες ήδη επεξεργάζεται προς ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο η ΕΑΑΔΗΣΥ, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καινοτομία (βλ. «συμπράξεις καινοτομίας», «καινοτόμα χαρακτηριστικά» προσφοράς ως κριτήριο ανάθεσης, κ.ά.). Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του εδαφίου (47) του προοιμίου της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ: «Η έρευνα...

Νέος νόμος για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία

19/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 258 Α’/8.12.2014 ο Νόμος 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». Ο νόμος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις για την προαγωγή της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως την αποτύπωση της Στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ μέσα από την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) και τη σύσταση Εθνικού και Περιφερειακών Συμβουλίων ΕΤΑΚ, με πεδίο αρμοδιότητας τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου δράσης βάσει των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτομίας (Innovation Union) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η ένωση καινοτομίας (Innovation Union) αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που στοχεύει, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση. Στο Νόμο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την οργάνωση, λειτουργία, χρηματοδότηση και αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων, των Τεχνολογικών Φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για τις ενισχύσεις στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ, για τη δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, καθώς...

Τελευταία Νέα