Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘καύσιμα’

Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ.

01/12/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών (σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων (αδειοδότηση, απαιτούμενες μελέτες και δικαιολογητικά, κ.λπ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λοιπές διατάξεις του νόμου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού (ορισμοί εννοιών όπως «δραστηριότητες Μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», «επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα», εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ. ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, της αντιστοίχισης με δραστηριότητες μηχανικής και των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος, σύσταση Επιτροπής και ομάδων έργου για τη σύνταξη σχεδίου Π.Δ., κ.ά.).

Νέα Υ.Α. για τα καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση

10/10/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Υ.Α. για τα καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2499/4.10.2013 η Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 198/30.9.2013 «Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση − Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ η σχετική απόφαση υπ’ αριθ. 198/2013 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σκοπός της οποία είναι η καθιέρωση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών για τα στερεά καύσιμα που παράγονται από στερεή βιομάζα και προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση, σε: (α) εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας−πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς, καθώς και σε εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών, (β) εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια, και (γ) τοπικές θερμάνσεις. Γενικά για τους ορισμούς και τους σκοπούς της απόφασης αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14588 «Στερεά βιοκαύσιμα − Ορολογία, ορισμοί εννοιών και περιγραφές».

Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων

06/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2055/23.8.2013 η Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Δ3/Α΄/οικ.15225/7.8.2013, με την οποία εγκρίθηκε Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο «Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων». Ο νέος Τεχνικός Κανονισμός περιλαμβάνει οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων και συγκεκριμένα Βιοντίζελ και Βιοαιθανόλης.

Τελευταία Νέα