Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Κοινοτική Οδηγία’

Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

29/12/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018. Συγκεκριμένα: Η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής: στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR» στο στοιχείο β), το ποσό «135 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «144 000 EUR» στο στοιχείο γ), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR». 2) Το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR» στο στοιχείο β), το ποσό «209 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «221 000 EUR». Το άρθρο 15 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ (άρθρο 235 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής: στο στοιχείο α), το ποσό «418 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «443 000 EUR» στο στοιχείο β), το ποσό «5 225 000 EUR» αντικαθίσταται από το ποσό «5 548 000 EUR». Οι Κανονισμοί είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα κράτη μέλη και ισχύουν άμεσα από 1/1/2018 και, σύμφωνα με...

Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ.

01/12/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κ.λπ. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 222/30.11.2016 ο νόμος 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις». Ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών (σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου), σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ. Επίσης, περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην ισχύουσα νομοθεσία για την ίδρυση και τη λειτουργία πρατηρίων καυσίμων (αδειοδότηση, απαιτούμενες μελέτες και δικαιολογητικά, κ.λπ.). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις λοιπές διατάξεις του νόμου, και συγκεκριμένα στο άρθρο 29, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Μηχανικού (ορισμοί εννοιών όπως «δραστηριότητες Μηχανικής», «επιστημονική περιοχή», «επαγγελματικό περίγραμμα» και «επαγγελματικό δικαίωμα», εξουσιοδότηση για έκδοση Π.Δ. ρύθμισης του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, της αντιστοίχισης με δραστηριότητες μηχανικής και των διαδικασιών άσκησης επαγγέλματος, σύσταση Επιτροπής και ομάδων έργου για τη σύνταξη σχεδίου Π.Δ., κ.ά.).

Σε ισχύ οι νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις

19/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σε ισχύ οι νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις Σε πλήρη ισχύ (υποχρεωτική εφαρμογή) τέθηκαν από τις 18.04.2016 οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Δυστυχώς, γι’ άλλη μία φορά η χώρα μας παρουσιάζεται να μην εκπληρώνει εγκαίρως την υποχρέωση ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκών Οδηγιών, παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις η χώρα μας είχε την ευκαιρία να είναι πρωτοπόρος  (βλ. Ν.4281/14). Μέχρι την ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αναμένεται ότι θα υπάρξουν προβλήματα, κυρίως σε περιπτώσεις ισχυουσών εθνικών διατάξεων που δεν συνάδουν με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών. Υπενθυμίζεται ότι η ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών προβλέπεται να διενεργηθεί με το επικείμενο νομοθέτημα για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αντικαταστήσει το Μέρος Β του Ν.4281/14, η έναρξη ισχύος του οποίου αναβλήθηκε -εκ νέου-  για τις 1/6/2016.

Νέα όρια εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

05/01/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα όρια εφαρμογής Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρεις νέοι Κανονισμοί: Ο Κανονισμός 2015/2342 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», Ο Κανονισμός 2015/2341 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» και Ο Κανονισμός 2015/2340 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων», με τους οποίους καθορίζονται τα νέα κατώτατα όρια που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2016 για την εφαρμογή των ανωτέρω Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα νέα όρια είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τα ισχύοντα για τα προηγούμενα έτη. Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω Οδηγίες καταργούνται πλήρως τον Απρίλιο του 2016, οπότε λήγει και η προθεσμία ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των νέων οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Όπως γνωρίζουμε, οι νέες Οδηγίες θα περιληφθούν στο επικείμενο νέο ενιαίο νομοθέτημα για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αντικαταστήσει το Μέρος Β...

Δημοσίευση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις

14/04/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Δημοσίευση νέων Κοινοτικών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις Δημοσιεύτηκαν στις 28.03.2014 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τρείς νέες Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα: Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης, Η Οδηγία 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και Η Οδηγία 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Οι νέες Οδηγίες τίθενται σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014, ενώ η μεταφορά αυτών στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 18 Απριλίου 2016. Όπως έχει πολυσυζητηθεί το τελευταίο διάστημα η χώρα μας θα μπορούσε να είναι μία από τις πρώτες που θα εναρμονιστούν με τις νέες Οδηγίες, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που προωθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι η αυτονόητη αυτή προσέγγιση έχει ζητηθεί από όλους τους συνεργαζόμενους με το δημόσιο παραγωγικούς κλάδους, αφετέρου ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δεν φαίνεται (τουλάχιστον από τον επίσημο ιστότοπο της Βουλής) να έχει μέχρι σήμερα κατατεθεί προς...

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

10/05/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 100/27.4.2012 το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010)». Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων. Ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)» ορίζονται τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς. Με το Π.Δ. 50/2012 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την εν λόγω Οδηγία και αναπτύσσονται προδιαγραφές και πρότυπα για δράσεις εντός των κάτωθι τομέων προτεραιότητας: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια...

Τελευταία Νέα