Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘κτηματολόγιο’

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο)

22/01/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 ο νέος N. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων: Άρθρα 1-42: Σύσταση του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ". Πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίου φορέα για το Κτηματολόγιο (συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων, πρόβλεψη για αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού, κ.ά.). Άρθρα 43-72: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής βιομηχανίας. Άρθρο 120: Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016. Άρθρα 126-157: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς. Άρθρα 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής. Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011. Άρθρα 168-172: Ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Άρθρα 178- 206: Διαμεσολάβηση. Διατάξεις θέσπισης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Άρθρα 217-218: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων & Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι ρυθμίσεις επήλθαν από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των κατασκευών. Άρθρα 343-345: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ίδρυση...

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

07/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 923/5.4.2016 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 15649/31.3.2016 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας». Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι» και καθορίζονται νέες τιμές μονάδος για τον υπολογισμό της αμοιβής των διαφόρων εργασιών των μελετών. Η έκδοση της απόφασης αυτής αναμένονταν για την ολοκλήρωση της προγραμματιζόμενης διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ και της ΕΚΧΑ για την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13, επιλογή με την οποία διαφώνησαν και εναντιώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΣΕΓΕΚ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΠΜΕ). Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης αυτής αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, ο οποίος αφορά (30 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 465.187.918,11 €, πλέον ΦΠΑ (έναντι 28 συμβάσεων προϋπολογισμού 572.076.228,43 €, πλέον ΦΠΑ, που προέβλεπε ο ακυρωθέντας διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_13). Ήδη τα τεύχη του νέου διαγωνισμού είχαν τεθεί σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 1/4/2016. Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτόν θα εφαρμοστούν...

Προδιαγραφές και αμοιβές δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

16/01/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές και αμοιβές δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 13/9.1.2014 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 62985/24.12.2014 “Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τη μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)»”. Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για τη μελέτη «Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)», το οποίο περιλαμβάνει πέντε (5) Παραρτήματα. Επίσης, καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 41,45 € ανά επιμετρούμενο τετραγωνικό χιλιόμετρο (η τιμή αυτή είναι ίδια με την μέχρι σήμερα ισχύουσα αντίστοιχη απόφαση του τ. Ο.Κ.Χ.Ε.). Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργήθηκαν: Η αριθ. 25649/19.4.2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Έγκριση κανονισμού αμοιβών για μελέτες Παραγωγής Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα» (Β’ 1097) και Η αριθ. 541/02/30.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τ. Ο.Κ.Χ.Ε. «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη “Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSO25)”» (Β’ 1647). Αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υ.Α., η ΕΚΧΑ ΑΕ προκήρυξε τον σχετικό διαγωνισμό, στον οποίο και θα εφαρμοστεί το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής και οι άλλες παρεκκλίσεις του Ν....

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

26/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2362/23.9.2013 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 49439/16.9.2013 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας». Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι» και καθορίζονται νέες τιμές μονάδος για τον υπολογισμό της αμοιβής των διαφόρων εργασιών των μελετών. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση της απόφασης αυτή αναμένονταν για την ολοκλήρωση της προγραμματιζόμενης διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας (28 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 572.076.228,43€, πλέον ΦΠΑ). Ως εκ τούτου, ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί εντός των προσεχών ημερών. Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτό θα εφαρμοστούν οι διάφορες παρεκκλίσεις από το Ν. 3316/05 που ψηφίστηκαν με το Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156), ειδικώς για τις μελέτες της ΕΚΧΑ ΑΕ (κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή, δικαίωμα συμμετοχής μικρότερων τάξεων πτυχίων, κατάργηση ενστάσεων, κ.α., βλ. http://www.roikos.gr/neos-nomos-ethniko-ktimatologio/). Είναι γεγονός ότι, εκτός της προφανούς εθνικής σημασίας της ολοκλήρωσης του εθνικού κτηματολογίου, ο επικείμενος διαγωνισμός, αλλά και η υλοποίηση των μελετών αυτών,...

Κατηγοριοποίηση αρμοδιοτήτων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

10/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατηγοριοποίηση αρμοδιοτήτων της ΕΚΧΑ Α.Ε. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2203/6.9.2013 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 45246/22.8.2013 «Κατηγοριοποίηση αρμοδιοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156)». Με την Υ.Α. αυτή, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του νέου Ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (βλ. http://www.roikos.gr/neos-nomos-ethniko-ktimatologio/), οι αρμοδιότητες της νέας εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε. (συγχώνευση ΟΚΧΕ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ) κατηγοριοποιούνται σε δύο διακριτούς τομείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τους δύο Αντιπροέδρους του ΔΣ της εταιρείας: τον Τομέα Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων και τον Τομέα Κτηματολογίου.

Νέος νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο

15/07/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 156/9.7.2013 ο νέος νόμος 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις». Με το νόμο αυτό: Καταργείται ο ΟΚΧΕ, οι αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, η οποία πλέον μετονομάζεται σε «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») και στην αγγλική «NATIONAL CADASTRE AND MAPPING AGENCY S.A.». Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις των ν. 2308/1995 και ν. 2664/98 για τη σύνταξη και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προς την κατεύθυνση βελτίωσης, απλοποίησης, εκσυγχρονισμού και επιτάχυνσης των διαδικασιών και των συναλλαγών, καθώς και διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3889/10 για τους δασικούς χάρτες, προς την κατεύθυνση βελτίωσης, απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών. Τροποποιούνται ολοσχερώς οι διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών που διαχειρίζεται η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (νυν ΕΚΧΑ ΑΕ). Στις σημαντικότερες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 45 του Ν. 3316/05) περιλαμβάνονται:  Θεσπίζεται το σύστημα της «χαμηλότερης τιμής», με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις μελετών και συναφών υπηρεσιών που αναθέτει η ΕΚΧΑ ΑΕ. Θεσπίζεται υποχρέωση χρήσης κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ποιοτική επιλογή των υποψηφίων, πλέον των οριζομένων στο άρθρο 17 του Ν. 3316/05 κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας. Θεσπίζεται διάταξη περί...

Αμοιβές Μελετών Παραγωγής Ψηφιακών Ορθοεικόνων

10/05/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Αμοιβές Μελετών Παραγωγής Ψηφιακών Ορθοεικόνων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1097/2.5.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ 25649/19.4.2013 Έγκριση κανονισμού αμοιβών για μελέτες «Παραγωγής Ψηφιακών Ορθοεικόνων για τη Χώρα». Πρόκειται για εκκρεμούσα απόφαση μετά την έκδοση της απόφασης του ΟΚΧΕ 541/02/30.3.2012 «Έγκριση Αναθεώρησης του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών για την μελέτη “Υπηρεσίες Δημιουργίας Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών (LSΟ25)”» (Β’ 1647). Με τη νέα Υ.Α. καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την παραγωγή ψηφιακών ορθοεικόνων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 41,45 € ανά επιμετρούμενο τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

10/05/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Αμοιβές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1097/2.5.2013 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ 25693/19.4.2013 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών της Κτηματολόγιο Α.Ε. για μελέτες προσαρμογής κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων». Πρόκειται για εκκρεμούσα απόφαση μετά την έκδοση της απόφασης του ΟΚΧΕ 561/08/28.12.2012 περί Έγκρισης των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων» (ΦΕΚ Β 135/29.1.2013). Η αναγκαιότητα έκδοσης αποφάσεων έγκρισης προδιαγραφών και αμοιβής για τις εργασίες αυτές προέκυψε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997−1999. Βασικός σκοπός είναι η πρόβλεψη μηχανισμού για την προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης, η οποία διαδικαστικά θα επισπεύδεται από τους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου και θα ολοκληρώνεται κατόπιν ανάθεσης και μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας και αποδοχής, όταν θα διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ανάγκη για εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Με τη νέα Υ.Α. καθορίζεται ενιαία τιμή μονάδος για την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία ανέρχεται σε 42,51 ευρώ ανά γεωτεμάχιο που βρίσκεται εντός...

Προδιαγραφές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων

18/02/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 135/29.1.2013 η απόφαση του ΟΚΧΕ 561/08/28.12.2012 Έγκριση των «Τεχνικών Προδιαγραφών Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων». Με την απόφαση αυτή εκδίδεται και εγκρίνεται Τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών των Μελετών Προσαρμογής Κτηματολογικών Διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων». Η αναγκαιότητα έκδοσης των προδιαγραφών αυτών προέκυψε από τη μέχρι σήμερα λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις περιοχές που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997−1999 και έχουν βασικό σκοπό την πρόβλεψη μηχανισμού για την προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων, λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων, με εφαρμογή νεότερων και ακριβέστερων μεθόδων μέτρησης και απεικόνισης, η οποία διαδικαστικά θα επισπεύδεται από τους φορείς του Εθνικού Κτηματολογίου και θα ολοκληρώνεται κατόπιν ανάθεσης και μέσα από διαδικασίες ευρύτερης δημοσιότητας και αποδοχής, όταν θα διαπιστώνεται αποδεδειγμένα ανάγκη για εκτεταμένη προσαρμογή της αποτύπωσης των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα. Στο ίδιο, επίσης, ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν και οι κάτωθι αποφάσεις του ΟΚΧΕ: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθ. 538/02/9−2−2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε. (ΦΕΚ 502/Β΄/29−2−2012) για ρύθμιση τοπικής αρμοδιότητας της Επιτροπής Ενστάσεων, του τρόπου λειτουργίας της, της γραμματειακής της υποστήριξης και της αμοιβής των μελών και του γραμματέα της. Παράταση των προθεσμιών για...

Αναθεώρηση Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης Εθνικού Κτηματολογίου

10/01/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Αναθεώρηση Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης Εθνικού Κτηματολογίου Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3370/18.12.2012 η απόφαση του ΟΚΧΕ 556/09/17.12.2012 «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 517/03/22−3−2011 (ΦΕΚ 710 Β΄/29−4−2011), απόφασης του ΔΣ του ΟΚΧΕ “Αναθεώρηση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου”». Πρόκειται ουσιαστικώς για το ίδιο τεύχος των αναθεωρημένων τεχνικών προδιαγραφών του 2011 (ΦΕΚ Β’ 710), με διορθώσεις σφαλμάτων και παραλείψεων μικρής κλίμακας και συμπλήρωση της παρ. 12.1.1 περί τεχνικής στήριξης των δασικών υπηρεσιών (εξαίρεση τμημάτων γεωτεμαχίων με εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 100 τ.μ.).

Τελευταία Νέα