Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Ο.Τ.Α.’

Νέα όρια θεώρησης μελετών Ο.Τ.Α.

01/07/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα όρια θεώρησης μελετών Ο.Τ.Α. Με την απόφαση 20867/17.06.2016 (ΦΕΚ Β’ 1941) του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίστηκαν νέα όρια προϋπολογισμού δαπάνης των μελετών έργων και υπηρεσιών πέραν των οποίων απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ή από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ως εξής: α. πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, β. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού πλην των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 και του Ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, και γ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους συμμετέχουν οι ανωτέρω...

Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

20/01/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Στις 30.12.2015 (ΦΕΚ Α 184) εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.», με το άρθρο 9 της οποίας παρατάθηκε η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» μέχρι τις 31.12.2016. Η παράταση αυτή επιτρέπει τη συνέχιση και ολοκλήρωση συμβάσεων, καθώς και τη διενέργεια εκκρεμών πληρωμών αυτών, που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν είχαν διευθετηθεί ή/και δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.2014 (προηγούμενη ημερομηνία λήξης του προγράμματος). Στο πλαίσιο αυτό, όσοι έχουν εκκρεμότητες από συμβάσεις ενταγμένες στο «Θησέας», δέον να σπεύσουν στους Δήμους – Εργοδότες προς προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών. Αντιστοίχως, βεβαίως, πρέπει να πράξουν και τα στελέχη των Δήμων, καθόσον η απώλεια πόρων από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο συνεπάγεται αφενός μελλοντική επιβάρυνση και πιθανή εμπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες, αφετέρου διατάραξη των σχέσεων με τους ιδιώτες αντισυμβαλλομένους και, πιθανώς, προβλήματα στην υλοποίηση συμβάσεων. Προφανώς, στη διανυόμενη περίοδο, κάθε πληρωμή από εθνικούς πόρους (βλ. ΘΗΣΕΑΣ, ΠΔΕ, κ.λπ.) υπόκειται στην αίρεση της ύπαρξης χρηματικών διαθεσίμων...

Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

30/07/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Επικείμενη Παράταση Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» Στις 27/7 τo Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε στο Κοινοβούλιο προς ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας Ο.Τ.Α. - Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια Ο.Τ.Α. - Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο, την εποπτεία, την οικονομική διαχείριση και τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. Μεταξύ αυτών, με το άρθρο 40 του νομοσχεδίου παρατείνεται η διάρκεια του προγράμματος «Θησέας» έως 31.12.2015, παράταση που επιτρέπει τη διενέργεια εκκρεμών πληρωμών συμβάσεων που είχαν ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν είχαν διευθετηθεί ή/και δημιουργηθεί μέχρι τις 31.12.2014 (ισχύουσα ημερομηνία λήξης του προγράμματος μέχρι τη ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού). Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πέντε (5) μήνες δεν συνιστούν μεγάλο διάστημα για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, όσοι έχουν εκκρεμότητες από συμβάσεις ενταγμένες στο «Θησέας», δέον να σπεύσουν στους Δήμους – Εργοδότες προς προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών. Αντιστοίχως, βεβαίως, πρέπει να πράξουν και τα στελέχη των Δήμων, καθόσον η απώλεια πόρων από οποιοδήποτε χρηματοδοτικό μέσο συνεπάγεται αφενός μελλοντική επιβάρυνση και πιθανή εμπλοκή σε δικαστικές διαδικασίες, αφετέρου διατάραξη των σχέσεων με τους ιδιώτες αντισυμβαλλομένους και, πιθανώς, προβλήματα στην υλοποίηση συμβάσεων.

Τελευταία Νέα