Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘περιβαλλοντική αδειοδότηση’

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

27/10/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4656/22.10.2020 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΙΠΑ/99398/6484: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας". Με την ΥΑ αυτή τροποποιείται η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας, και συγκεκριμένα: Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της ως άνω νέας απόφασης. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 15 «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)». αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της ως άνω νέας απόφασης.  

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

23/03/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 988/21.03.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 5688: Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α αυτού, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 4519/2018 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφαση αυτή, σημειώνονται τα κριτήρια κατάταξης των έργων ή δραστηριοτήτων και αναλύονται τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου ΜΠΕ. Η ισχύς της νέας αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 21.03.2018. Πλήρεις φάκελοι Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),...

Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

07/02/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 304/02.02.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 1915: "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014". Η έκδοση της ως άνω απόφασης έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, βάσει των κάτωθι τροποποιήσεων: Η υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: Αντικαθίσταται το άρθρο 3 που αφορά στους «Ορισμούς» και συγκεκριμένα προστίθεται ο ορισμός και η διαδικασία της έννοιας της «περιβαλλοντικής αδειοδότησης». Η υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται η υποχρέωση στην αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 327), για λόγους διαφάνειας,...

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο)

22/01/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 ο νέος N. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων: Άρθρα 1-42: Σύσταση του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ". Πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίου φορέα για το Κτηματολόγιο (συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων, πρόβλεψη για αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού, κ.ά.). Άρθρα 43-72: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής βιομηχανίας. Άρθρο 120: Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016. Άρθρα 126-157: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς. Άρθρα 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής. Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011. Άρθρα 168-172: Ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Άρθρα 178- 206: Διαμεσολάβηση. Διατάξεις θέσπισης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Άρθρα 217-218: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων & Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι ρυθμίσεις επήλθαν από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των κατασκευών. Άρθρα 343-345: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ίδρυση...

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

11/08/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2471/10.8.2016 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΙΠΑ/οικ. 37674: "Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει". Με την ΥΑ αυτή τροποποιείται και κωδικοποιείται η ΥΑ 1958/2012, βάσει των έως τώρα επιμέρους τροποποιήσεών της με το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/2014), την ΥΑ 20741/2012 (ΦΕΚ 1565/Β/8.5.2012), την ΥΑ οικ. 166476/2013 (ΦΕΚ 595/Β/14.3.2013), την ΥΑ Οικ: 65150/1780/2013 (ΦΕΚ 3089/Β/4.12.2013) και την ΥΑ οικ. 173829/2014 (ΦΕΚ 2036/Β/25.7.2014). Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι του Ν. 4014/2011 κατατάσσονται σε δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες (Α) (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2)) και (Β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν. 4014/2011.  Οι ομάδες παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι έως ΧΙΙ της παρούσας απόφασης, ως εξής: Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών». Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα». Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα». Παράρτημα ΙV: Περιλαμβάνει την Ομάδα...

Έκδοση ΠΠΔ για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών

25/09/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για χώρους διαχείρισης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2138/05.08.2014 η Κ.Υ.Α. 174072/22.7.2014 “Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α).” που καταργεί την Υ.Α. οικ. 171331/24.10.2013/ΦΕΚ 2932/Β/20.11.2013 (βλ. εδώ)με την έκδοση της παρούσας απόφασης. Με την απόφαση αυτή δίνεται η διαδικασία υπαγωγής ενός έργου ή δραστηριότητας σε ΠΠΔ της κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α.). Το περιεχόμενο της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ, τα στοιχεία καθώς και οι γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται, δίνονται στα Παραρτήματα της παρούσας. Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα...

Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

31/07/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2036/25.7.2014 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος οικ. 173829/25.7.2014: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  (Β’ 21) με την οποία κατατάσσονται  τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας. Με την Υ.Α. αυτή τροποποιείται η κατάταξη των έργων με αύξοντες αριθμούς α/α 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 και 19 του Πίνακα του Παραρτήματος II της Ομάδας 2 «Υδραυλικά Έργα» της Υ.Α. 1958/2012, σύμφωνα με τον Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής. Επιπλέον, βάσει της νέας Υ.Α., το είδος έργου με α/α 15 «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων ….» της Υ.Α. 1958/2012, αντικαθίσταται από τα είδη με α/α 15α, και 15β που Πίνακα Α του Παραρτήματος αυτής. Τροποποιείται το Παράρτημα VI (Ομάδα 6η) «Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» της Υ.Α. 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τροποποίηση της κατάταξης των ειδών έργων και δραστηριοτήτων με α/α 20,...

Εγκύκλιος διευκρινίσεων για την παράταση ισχύος των ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων

11/03/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος διευκρινίσεων για την παράταση ισχύος των ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την αρ. πρωτ. οικ. 161486/10.3.2014 Εγκύκλιο με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011», με την οποία τροποποιείται παλαιότερη σχετική εγκύκλιος (αρ.  πρωτ.  183745/26-6-2013) και καταργείται η αυτοδίκαια -άνευ αιτήσεως και ελέγχου- παράταση των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του Ν. 4014/11 ΑΕΠΟ μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν. Σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΣτΕ, για την παράταση µιας ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υποβάλει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή σχετική αίτηση, με υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή ή έχει µεν επέλθει µεταβολή, αλλά το έργο ή η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραµένει συµβατό/ή µε τις µεταβολές που επήλθαν µετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ως προς βασικούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς (Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια, περιοχές ενταγµένες στο Natura 2000, θεσµοθετηµένους αρχαιολογικούς χώρους, δασικές περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας και θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών). Εν συνεχεία, με βάση το αίτηµα και την...

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΥΑ για την εξειδίκευση των περιεχομένων των περιβαλλοντικών μελετών

28/01/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΥΑ για την εξειδίκευση των περιεχομένων των περιβαλλοντικών μελετών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 135/27.1.2014 η Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». (βλ. Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α)

Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α

23/01/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων της Κατηγορίας Α Υπεγράφη στις 20.1.2014 και εστάλη προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, η Απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. με αριθ. οικ. 170225-20.1.2014 «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας». Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α 209), στην ΚΥΑ με αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450), στην ΚΥΑ με αρ. 48416/2037/2011 (Β 2516) και στην ΚΥΑ με αρ. 39624/2209/Ε.103/2009 (Β 2076), τα περιεχόμενα των περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 της με αρ. 1958/2012 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Β 21), και ειδικότερα: της μελέτης περιβάλλοντος έργων και δραστηριοτήτων για τον Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων, της μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας, της μελέτης περιβάλλοντος για την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας, της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, των ειδικών απαιτήσεων προδιαγραφών του περιεχομένου της ΜΠΕ, για έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 και της...

Τελευταία Νέα