Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Προεδρικό Διάταγμα’

Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

19/06/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 138/13.6.2014 το Π.Δ. 90/2014 «Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α’ 116)». Με το Π.Δ. αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Π.Δ. 472/1985 (Α’ 168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 368/1994 (Α’ 201) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008) και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των διπλωματούχων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Συμμόρφωση με Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ περί αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων

05/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Συμμόρφωση με Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ περί αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ A 177/12.8.2013 το Π.Δ. 122/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011)». Με το νέο αυτό Προεδρικό Διάταγμα προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ, η οποία αφορά τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Σκοπός του Διατάγματος είναι: α. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού νομικού, ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου για τη διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να αποφευχθεί αδικαιολόγητη και περιττή επιβάρυνση των επερχόμενων γενεών. β. H συμπλήρωση και διεύρυνση του υπάρχοντος εθνικού πλαισίου για την επίτευξη ασφαλείας υψηλού επιπέδου, όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, για την προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού, έναντι κινδύνων που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. γ. Η εξασφάλιση της απαραίτητης ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού, όσον αφορά τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ζητημάτων που συναρτώνται με την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. δ. H συμπλήρωση των βασικών κανόνων...

Έκδοση Π.Δ. για τα αρμόδια όργανα των Περιφερειών σε θέματα Ν. 3316/05

14/02/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Π.Δ. για τα αρμόδια όργανα των Περιφερειών σε θέματα Ν. 3316/05 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 26/31.1.2013 το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών». Με το Π.Δ. αυτό καθορίζονται τα αποφασίζοντα και τα γνωμοδοτούντα όργανα για τις μελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/2005, καθώς και των δημοσίων έργων του Ν. 3669/2008 (Α’ 116), που εκτελούνται από τις Περιφέρειες, τις Επιχειρήσεις του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και τα ιδρύματα του άρθρου 200 του ίδιου νόμου (Καλλικράτης). Βασικές ρυθμίσεις του Π.Δ. 7/2013 είναι: Ορίζεται ότι “Διευθύνουσα Υπηρεσία” ή “Επιβλέπουσα Υπηρεσία” είναι το αρμόδιο, κατά περίπτωση, Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης, ενώ “Προϊσταμένη Αρχή” ή “Εποπτεύουσα Αρχή” είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ή άλλης αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας, εκτός των περιπτώσεων που τα καθήκοντα “Προϊσταμένης Αρχής” ασκούνται από την Οικονομική Επιτροπή (στην οποία προστίθενται αρμοδιότητες με το νέο Π.Δ.). Επίσης, ορίζονται τα αντίστοιχα καθήκοντα για τους Δήμους που δεν έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, καθώς και για τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα των άρθρων 194 και...

Π.Δ. για την προστασία της λίμνης της Καστοριάς

03/07/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Π.Δ. για την προστασία της λίμνης της Καστοριάς Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 226/19.06.2012 το Π.Δ. «Χαρακτηρισμός της περιοχής της λίμνης Καστοριάς ως περιοχής προστασίας της φύσης και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης αυτής». Σκοπός του Π.Δ. αυτού είναι η προστασία, η διατήρηση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου του υγροβιότοπου της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της, με το χαρακτηρισμό της ως περιοχής Προστασίας της Φύσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.1650/1986. Ειδικότερα, προβλέπονται:  Η προστασία και διατήρηση του λιμναίου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής της λίμνης της Καστοριάς, όπου καταγράφονται σημαντικοί οικότοποι, καθώς και οικότοποι προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. (Κ.Υ.Α. 33318/3028/1998). Η διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων ορνιθοπανίδας και η προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών που φωλιάζουν στην περιοχή της λίμνης Καστοριάς.  Η διατήρηση της φυσικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας της λίμνης Καστοριάς.  Η διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου με γνώμονα την πολυδιάστατη σχέση μεταξύ ειδών - οικοτόπων - τοπίου (φυσικό και ανθρωπογενές). Η οργάνωση - διαχείριση - ανάδειξη των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και, εν γένει, την τοπική και περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη.  Η οργάνωση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων της...

Π.Δ. για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων

03/07/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   3 Σχόλια

Π.Δ. για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΑΠ 229/19.06.2012 το Π.Δ. «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν». Με το Π.Δ. αυτό εγκρίνεται ο Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε με την 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, και θεσπίζονται όροι και περιορισμοί για την προστασία και ανάδειξη αυτών. Πρόκειται για την θεσμοθέτηση μιας σημαντικής και πολύ καλής εργασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, η οποία ήταν απολύτως απαραίτητη για τον καθορισμό, την προστασία, την ανάδειξη και την ορθολογική διαχείριση των διαφόρων μικρών υγροτόπων των νησιών της χώρας, καθόσον μέχρι σήμερα είχε δοθεί έμφαση, κυρίως, στην κα­ταγραφή των μεγάλων υγροτόπων.

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

10/05/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 100/27.4.2012 το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010)». Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων. Ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)» ορίζονται τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς. Με το Π.Δ. 50/2012 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την εν λόγω Οδηγία και αναπτύσσονται προδιαγραφές και πρότυπα για δράσεις εντός των κάτωθι τομέων προτεραιότητας: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια...

Τελευταία Νέα