Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘προμήθειες’

Νέα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών

29/07/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΕΑΑΔΗΣΥ τα επικαιροποιημένα υποδείγματα διακηρύξεων για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών σε επεξεργάσιμη μορφή και συγκεκριμένα: υποδείγματα διακήρυξης για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, υποδείγματα διακήρυξης για συμβάσεις προμηθειών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Οι όροι των ως άνω υποδειγμάτων διακηρύξεων έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί, συνολικά στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν.4605/2019, 33 του Ν. 4608/2019 και 56 του Ν. 4609/2019. Επισημαίνεται ότι τα ως άνω υποδείγματα δεν αποτελούν πρότυπα τεύχη με δεσμευτική ισχύ.

Εκδόθηκε η απαιτούμενη ΚΥΑ για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ από τις 20/10/2017

01/11/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε η απαιτούμενη ΚΥΑ για την εφαρμογή του ΕΣΗΔΗΣ από τις 20/10/2017 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3821/31.10.2017 η ΚΥΑ 117384/26.10.2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η έκδοση της ΚΥΑ αυτής προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ. 3 του Ν. 4412/16 και αφορά ρυθμίσεις ζητημάτων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που ανατίθενται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έχουν προϋπολογισμό >60.000 ευρώ προ ΦΠΑ, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (αντίστοιχη Κ.Υ.Α. έχει εκδοθεί για τις αναθέσεις μελετών μόνο βάσει τιμής). Υπενθυμίζεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και για τις ανωτέρω συμβάσεις έχει ξεκινήσει από τις 20/10/2017. Πρέπει να επισημανθεί ότι, δυστυχώς, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη πρότυπες προκηρύξεις για την ανάθεση μελετών και συναφών υπηρεσιών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα να παρατηρείται «πάγωμα» δημοπρατήσεων, καθόσον οι περισσότερες αναθέτουσες αρχές και φορείς αδυνατούν να συντάξουν τεύχη προκηρύξεων για ανάθεση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Νέες προθεσμίες έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ

27/07/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέες προθεσμίες έναρξης εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ Στο άρθρο 37 του νόμου 4482/2016 (ΦΕΚ 102Α/25-07-2016) του Υπ. Μεταφορών και Υποδομών με τίτλο: «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι η υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ αρχίζει: α) Την 25η Ιουλίου για: αα) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών [άρθρα 27 και 95 παράγραφοι 2.(α) και 2.(β)] που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). ββ) Τις ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (άρθρα 27 και 86 παράγραφος 6) που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). β) Την 20ή Οκτωβρίου 2017 για: αα) Το σύνολο των λοιπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων...

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ

07/06/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για το ΚΗΜΔΗΣ και το ΕΣΗΔΗΣ Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι κάτωθι Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης: Η Υ.Α. 57654/22.5.2017 (Β’ 1781) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», και Η Υ.Α. 56902/215/19.5.2017 (Β’ 1924) με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (Α’ 74) πραγματοποιήθηκε αναδρομική μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (και έργων) στις 15/6/2017 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης μόνον τη χαμηλότερη τιμή και στις 20/10/2017 για τις υπόλοιπες συμβάσεις.

Δημοσιεύτηκαν οι νέοι νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

12/08/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκαν οι νέοι νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 147/08.08.2016  ο νέος Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». Επιπλέον, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 148/08.08.2016 ο νέος Νόμος 4413/16 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.».

Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

22/07/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις Μετά την κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14, κατατέθηκε στις 21/7/2016 στη Βουλή προς ψήφιση, με τη διαδικασία του επείγοντος, το σχέδιο νόμου «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Από τον πρώτο διενεργηθέντα έλεγχο στην τελική, πλέον, έκδοση του σχεδίου νόμου διαπιστώνεται ότι έχουν διενεργηθεί αρκετές τροποποιήσεις, κυρίως ως προς τη δομή του (ενοποίηση συναφών διατάξεων σε ένα άρθρο, ενοποίηση συναφών άρθρων, κ.λπ.). Ως προς τα βασικά θέματα που αφορούν τον τομέα των μελετών και των συναφών υπηρεσιών δεν υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την αρχική έκδοση του σ/ν που δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε σύντομη διαβούλευση τον Μάρτιο 2016. Μαζί με το ανωτέρω σ/ν κατατέθηκε και το σ/ν «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».  

Κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν.4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις

28/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν.4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις Τελικώς, μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές (η τελευταία ήταν μέχρι 1/7/2016), με σχετική διάταξη (βλ. άρθρο 57) που συμπεριλήφθηκε στον Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ κ.λπ.», από 1/7/2016 καταργείται συνολικώς το Μέρος Β’ του Ν. 4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις). Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η δημοσιοποίηση του τελικού σχεδίου του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (από το πέρας της διαβούλευσης στις αρχές Απριλίου, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση αυτού). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

30/05/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14 Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Νόμου “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων”, αναβλήθηκε εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/7/2016 (από 1/06/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4380/16). Εφόσον η νέα ημερομηνία είναι αξιόπιστα καθορισμένη (είναι η τρίτη αναβολή), θα πρέπει τις προσεχείς ημέρες να αναμένεται η δημοσιοποίηση και η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Σημειώνουμε ότι από το πέρας της διαβούλευσης επί του σ/ν (στις αρχές Απριλίου) δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.

Σε ισχύ οι νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις

19/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σε ισχύ οι νέες Οδηγίες της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις Σε πλήρη ισχύ (υποχρεωτική εφαρμογή) τέθηκαν από τις 18.04.2016 οι νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Δυστυχώς, γι’ άλλη μία φορά η χώρα μας παρουσιάζεται να μην εκπληρώνει εγκαίρως την υποχρέωση ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκών Οδηγιών, παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις η χώρα μας είχε την ευκαιρία να είναι πρωτοπόρος  (βλ. Ν.4281/14). Μέχρι την ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αναμένεται ότι θα υπάρξουν προβλήματα, κυρίως σε περιπτώσεις ισχυουσών εθνικών διατάξεων που δεν συνάδουν με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών. Υπενθυμίζεται ότι η ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών προβλέπεται να διενεργηθεί με το επικείμενο νομοθέτημα για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο θα αντικαταστήσει το Μέρος Β του Ν.4281/14, η έναρξη ισχύος του οποίου αναβλήθηκε -εκ νέου-  για τις 1/6/2016.

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

18/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14 Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4380/16 (Α’ 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις», αναβάλλεται εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/6/2016 (από 30/04/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4368/16). Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.

Τελευταία Νέα