Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘ΣΕΣ’

Τεχνική Βοήθεια από τη ΜΟΔ για το ΕΣΠΑ 2014-2020

14/10/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Τεχνική Βοήθεια από τη ΜΟΔ για το ΕΣΠΑ 2014-2020 Η ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) είναι από τα Ν.Π.Δ.Δ. που παράγουν ουσιαστικό έργο, διαθέτοντας πολλά ικανά και αξιόλογα στελέχη. Ενόψει της έναρξης υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει προβεί σε διάφορες ενέργειες για την υποστήριξη και για τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων (κυρίως των Δικαιούχων και των Φορέων Υλοποίησης). Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων, επικαιροποίησε τους Οδηγούς Ωρίμανσης Έργων, ενώ δημιούργησε και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων (Φύλλα Επίβλεψης Μελετών σε Excel, με τη χρήση πινάκων και checklist).

Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

26/08/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Οι κανόνες επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1822 Β/24-08-2015 η απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712 στην οποία περιλαμβάνονται οι "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων". Στο πρώτο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014−2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση». Τα Ταμεία παρέχουν υποστήριξη υπό τη μορφή: (α) επιχορηγήσεων, (β) επιστρεπτέας συνδρομής, (γ) βραβείων, (δ) μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και (ε) συνδυασμού των ανωτέρω. Οι κανόνες επιλεξιμότητας της παρούσας απόφασης αφορούν μόνο σε πράξεις οι οποίες υποστηρίζονται υπό τη μορφή των (α) και (β) ανωτέρω. Στο δεύτερο μέρος της απόφασης προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στον έλεγχο νομιμότητας των δημόσιων συμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020 και διενεργούνται από τις Αρχές Διαχείρισης και τους Ενδιάμεσους Φορείς. Στο τρίτο μέρος θεσπίζεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, το διοικητικό όργανο προς το οποίο αυτή...

Νέος νόμος για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020

09/01/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Νέος νόμος για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014-2020 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 265/23.12.2014 ο νόμος 4314/14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». Στο Μέρος Ι του νόμου θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (νέο ΕΣΠΑ – ΣΕΣ): Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου, κατανομή αρμοδιοτήτων, ορισμός ελέγχων, Ενδιάμεσοι Φορείς, Εθνική Αρχή Συντονισμού, εξειδίκευση Ε.Π., Επιτροπές Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και Ε.Π., χρηματοδοτήσεις και πληρωμές, διαδικασίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης υλοποίησης των πράξεων, μέτρα περιορισμού εθνικής επιβάρυνσης, θέματα προσωπικού ΜΟΔ και ΕΥΔ, τεχνική βοήθεια, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων, ΟΠΣ, e-pde, θέματα ΜΟΔ ΑΕ, κ.λπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι νέες διατάξεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών (βλ. άρθρο 28), όπως: Οι αυστηροί κανόνες τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων (π.χ. εάν ο δικαιούχος υπερβεί τον προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης  χρόνο  ανάληψης  της  πρώτης κύριας  νομικής  δέσμευσης κατά 50%, η Διαχειριστική Αρχή απευθύνει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή και με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας τριών...

Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

29/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Με σχετική απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18.12.2014 τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » για από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε 4.333.917.411 ευρώ, ενώ οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ

11/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε δύο Οδηγίες αφενός για τη διαχείριση των τρεχόντων έργων και το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, αφετέρου για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ). Ειδικότερα: Με το αρ. πρωτ. 51760/20-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για τη διαχείριση των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ τόσο για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, όσο και κατά τη μεταβατική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμφωνία για τα σχέδια εξυγίανσης που έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕ (για τη μείωση της υπερδέσμευσης πόρων). Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων: Τα ενταγμένα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2007-2013. Τα έργα που έχουν προταθεί για απένταξη. Τα έργα phasing (γέφυρα). Τα μη λειτουργικά έργα, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου και δεν θα γίνουν phasing. Νέες εντάξεις έργων της περιόδου 2007-2013 (όπου χρειάζεται για να μην απολεσθούν πόροι). Με το αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ) που αφορούν έργα τα οποία κρίνεται ότι επενεργούν θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα και μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή τους πριν την...

Τελευταία Νέα