Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘στρατηγικός σχεδιασμός’

Έκδοση ΚΥΑ για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις

04/06/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΚΥΑ για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις Σε συνέχεια της υποβολής της πρότασης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως αρμόδιας Αρχής για την ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, υιοθετήθηκε με ΚΥΑ το Σχέδιο Δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 – 2025, η οποία και δημοσιεύθηκε την 25η Μαΐου 2021 (ΚΥΑ 58305/25.05.2021/ΦΕΚ 2182/Β’). Δείτε την πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ και την ΚΥΑ εδώ.

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

11/12/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νόμος 4759/2020 για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 245Α/2020 ο υπ’ αριθμ. 4759 Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Με τον πολυ-αναμενόμενο νέο Νόμο, πραγματοποιούνται στοχευμένες ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός περισσότερου ευέλικτου και σύγχρονου καθεστώτος χρήσεων γης που θα ευνοεί την υλοποίηση επενδύσεων, και της επίτευξης μεγαλύτερης συνοχής του χωρικού με τον αναπτυξιακό/οικονομικό σχεδιασμό. Παράλληλα με την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς, περιορίζονται τα μεγέθη δόμησης με μη οργανωμένο τρόπο στον εκτός σχεδίου χώρο. Οι βασικές τομές που προωθούνται με το νέο Νόμο συνοψίζονται στα εξής σημεία: Μείωση των συντελεστών δόμησης εκτός σχεδίου και κατάργηση των παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου κάτω των 4 στρεμμάτων, (με πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων για κατηγορίες αιτήσεων έκδοσης αδειών που έχουν ήδη υποβληθεί). Αύξηση των συντελεστών δόμησης, κάλυψης και όγκου σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων (βιομηχανίας, εφοδιαστικής, κλπ) με ταυτόχρονο περιορισμό των μεγεθών για εκτός σχεδίου περιοχές. Επιτάχυνση–ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών και ταυτόχρονα ανασυγκρότηση των Υπηρεσιών Δόμησης σε επίπεδο Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων. δημιουργείται μία Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία θα υποβάλλονται οικοδομικές άδειες που έχουν ιδιαίτερη...

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)

18/04/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1001/21.03.2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 171872 με θέμα «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετήσιας έκθεσης προόδου για την επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, έτους 2017». Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη στην κοινή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μείωσης κατά 20% της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με τις προβλέψεις. Τον Νοέμβριο του 2016 η ΕΕ πρότεινε την περαιτέρω ενίσχυση του σημαντικού αυτού τομέα της ενεργειακής πολιτικής πέραν του 2020 στο να τεθεί δεσμευτικός στόχος 30% για την ενεργειακή απόδοση σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030. Το σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ) ΟΕΑ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) στο οποίο εμπεριέχεται η έκθεση προόδου του έτους 2017 σχετικά με την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 και την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4342/2015. Πρόκειται...

Νέος νόμος «Χωροταξικός Σχεδιασμός − Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

23/12/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος «Χωροταξικός Σχεδιασμός − Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 241/23.12.2016 ο νόμος 4447/16 "Χωροταξικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις". Το Μέρος Α’ του νέου Νόμου αντικαθιστά το αντίστοιχο μέρος του Ν. 4269/2014 "Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη" και αναδιαρθρώνει - τροποποιεί το σύστημα χωρικού σχεδιασμού που αυτός εισήγαγε. Η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται στον νέο νόμο, αποτελεί κατευθυντήρια αρχή και σκοπό του χωρικού σχεδιασμού. Κοινό πλαίσιο αρχών μεταξύ των δύο σχεδίων αποτελούν η ασφάλεια δικαίου ως βάση για την ορθή οικονομική ανάπτυξη, η επίσπευση των διαδικασιών σχεδιασμού και μείωσης των επικαλύψεων, αντιφάσεων και αντιθέσεων μεταξύ των σχεδίων διαφορετικών επιπέδων, η διάκριση του σχεδιασμού σε στρατηγικό και ρυθμιστικό επίπεδο, η κατανομή αρμοδιοτήτων σε συμβατότητα με τη διοικητική διαίρεση, και η διαμόρφωση πλαισίου για την κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ο νέος Νόμος κινείται στην κατεύθυνση της άμβλυνσης της ιεραρχικής δομής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων, ως προς τους ρόλους που αποδίδει στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, στην Εθνική Χωρική Στρατηγική, στα σχέδια Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου και στον τρόπο ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων. Ειδικότερα, η Εθνική Χωρική Στρατηγική αναδεικνύεται ως κείμενο αρχών για τον συντονισμό των στρατηγικών χωροταξικών πλαισίων και του αναπτυξιακού...

Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

28/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 31760/23-06-2016 του Τμήματος Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων της Γεν. Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ, ΦΕΚ 2505 Β'/4-11-2011). Η εν λόγω εγκύκλιος ερμηνεύει βασικές "συνθήκες" των διατάξεων που διέπουν τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα: την οργάνωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας υπό την έννοια ότι οι ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων) θεωρούνται εν δυνάμει μεταβατικό στάδιο πρό της θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας), καθώς βασική επιδίωξη του ΕΠΧΣΑΑΥ είναι η "διαχείριση της οικονομίας του χώρου σε σχέση με τις επιχειρούμενες χρήσεις καθώς και την τακτοποίηση, τον εξορθολογισμό και την ορθή διαχείριση της χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιέργειας" και εξειδικεύει διατάξεις ερμηνείας προϋποθέσεων, ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης νέων μονάδων (ή και υφιστάμενων από μετεγκαταστάσεις) και δημιουργίας ΠΑΣΜ. τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε οιονεί "κρίσιμες" ζώνες της ελληνικής επικράτειας και ειδικώς στις ΠΑΥ (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας) κατηγορίας Β, Γ, Δ, οι οποίες αφορούν περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης (κατ. Β), δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών (κατ. Γ) και περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό...

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016

03/03/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε την αρ. πρωτ. 22501/29.2.2016 Εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών των ΠΔΕ 2017 – 2019. Η Εγκύκλιος είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων (παλαιές και νέα προγραμματική περίοδος) των Φορέων Χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

05/02/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 2 Ν. 4013/11), συνέταξε το 1ο Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, συνοδευόμενο από σχετικό σχέδιο δράσης, για ορίζοντα 5ετίας. Σύμφωνα με την ΕΑΑΔΗΣΥ, βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, ο εξορθολογισμός των διοικητικών πρακτικών, η ανάπτυξη μιας διαφανούς και ανταγωνιστικής αγοράς και η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, λαμβάνοντας υπόψη δημοσιονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους. Το Σχέδιο δημοσιοποιήθηκε προς ανοικτή διαβούλευση μέσω των ιστοτόπων www.opengov.gr και www.eaadhsy.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων την 19η/2/2016. Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού και θέσπισης εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις στη χώρα μας και ως ενέργεια κρίνεται πολύ θετική και αξιέπαινη, ανεξαρτήτως της ουσίας των προτάσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ. Η έλλειψη εθνικής στρατηγικής τόσο συνολικώς για τις δημόσιες συμβάσεις, όσο και ειδικότερα ανά βασικό τομέα, όπως ο τομέας των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και των τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, είναι η γενεσιουργός αιτία όλων των παθογενειών και, εν τέλει, της σημερινής θλιβερής κατάστασης της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συμμετοχή στη διαβούλευση επί του σχεδίου της ΕΑΑΔΗΣΥ. Πάντως, είναι...

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

21/12/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 που τροποποιεί και εγκρίνει τα ανωτέρω κυρωθέντα Σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 (στο οποίο ορίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των Σχεδίων, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργικότητά τους). Με τις ανωτέρω ΚΥΑ και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». Περιλαμβάνεται, δε, σε παράρτημα το σύνολο του περιεχομένου των δύο ανωτέρω Σχεδίων, ορισμοί και διατάξεις για "νέες" μεθόδους διαχείρισης όπως το «Πράσινο Σημείο», το «ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή)», τα «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων» (που συνιστούν επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων για τη διαχείριση των αποβλήτων τους), καθώς και κατευθύνσεις για την εναρμόνιση με το νέο ΕΣΔΑ του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων,...

Νέος νόμος για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία

19/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος νόμος για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 258 Α’/8.12.2014 ο Νόμος 4310/14 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις». Ο νόμος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις για την προαγωγή της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), όπως την αποτύπωση της Στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ μέσα από την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) και τη σύσταση Εθνικού και Περιφερειακών Συμβουλίων ΕΤΑΚ, με πεδίο αρμοδιότητας τη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίου δράσης βάσει των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της ένωσης καινοτομίας (Innovation Union) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι η ένωση καινοτομίας (Innovation Union) αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που στοχεύει, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας ώστε να αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση. Στο Νόμο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για την οργάνωση, λειτουργία, χρηματοδότηση και αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων - Ινστιτούτων, των Τεχνολογικών Φορέων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για τις ενισχύσεις στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου νεοσύστατων επιχειρήσεων ΕΤΑΚ, για τη δημιουργία Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, καθώς...

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ

11/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε δύο Οδηγίες αφενός για τη διαχείριση των τρεχόντων έργων και το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, αφετέρου για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ). Ειδικότερα: Με το αρ. πρωτ. 51760/20-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για τη διαχείριση των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ τόσο για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, όσο και κατά τη μεταβατική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμφωνία για τα σχέδια εξυγίανσης που έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕ (για τη μείωση της υπερδέσμευσης πόρων). Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων: Τα ενταγμένα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2007-2013. Τα έργα που έχουν προταθεί για απένταξη. Τα έργα phasing (γέφυρα). Τα μη λειτουργικά έργα, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου και δεν θα γίνουν phasing. Νέες εντάξεις έργων της περιόδου 2007-2013 (όπου χρειάζεται για να μην απολεσθούν πόροι). Με το αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ) που αφορούν έργα τα οποία κρίνεται ότι επενεργούν θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα και μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή τους πριν την...

Τελευταία Νέα