Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘συστήματα μεταφορών’

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

12/06/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 10/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων”», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1638/15.05.2017 η με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β’ 1638) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) το οποίο αντικαθιστά τον Έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της (πρώην) ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το παραγόμενο έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης.

Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

29/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκρίθηκε το νέο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Με σχετική απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 18.12.2014 τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » για από κοινού στήριξη από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι συνολικές πιστώσεις για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανέρχονται σε 4.333.917.411 ευρώ, ενώ οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

19/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 261/17.12.2014 ο νέος νόμος 4313/2014 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»  (βλ. Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων).

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

16/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων». Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) δεν συνιστούν προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο. Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09). Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και την στροφή προς την υγιή και...

Νέος νόμος για τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές και άλλα θέματα

14/10/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   2 Σχόλια

Νέος νόμος για τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές και άλλα θέματα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 216/11.10.2013 ο νόμος 4199/2013 «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». Με το Ν. 4199/13, θεσπίζονται διατάξεις για τις Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, δηλαδή (ορισμός) τις μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού τύπου εκτός των αστικών περιοχών, οι οποίες προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές (υπεραστικές γραμμές) και επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία (στάσεις). Επίσης, συνιστάται νέα ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών» (Ρ.Α.Ε.Μ.) και καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι κανονιστικές και ρυθμιστικές αρμοδιότητες αυτής. Περαιτέρω, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις αστικές συγκοινωνίες, καθώς και μια σειρά σημαντικών διατάξεων τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008) και μελετών (Ν. 33160/05). Για τα δημόσια έργα (άρθρο 107) οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τις διατάξεις περί εγγραφής, κατάταξης και αναθεώρησης των πτυχίων των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στον τομέα των μελετών και υπηρεσιών (άρθρα 108 και 109): Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 39 του ν.3316/2005 με τη σύνθεση της Γ.Ε.Μ., έτσι...

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

10/05/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 100/27.4.2012 το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010)». Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων. Ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)» ορίζονται τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς. Με το Π.Δ. 50/2012 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την εν λόγω Οδηγία και αναπτύσσονται προδιαγραφές και πρότυπα για δράσεις εντός των κάτωθι τομέων προτεραιότητας: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια...

Τελευταία Νέα