Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘τηλεπικοινωνίες’

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

19/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 261/17.12.2014 ο νέος νόμος 4313/2014 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»  (βλ. Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων).

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

16/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων». Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) δεν συνιστούν προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο. Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09). Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και την στροφή προς την υγιή και...

Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας

25/09/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2498/19.09.2014 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 174610/01.09.2014 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.» που καταργεί την Υ.Α. 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/04.05.2012/ΦΕΚ1510/Β/04.05.2012 (βλ. εδώ) από την έναρξη της ισχύος της παρούσας απόφασης. Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας». Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΚΥΑ εξαιρούνται α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (Β΄ 664) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (Β΄ 306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (Β΄ 453), β) οι Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013 (B’1442), γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (Β’1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.

Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

28/09/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2529/17.9.2012 η απόφαση  661/2 της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), με την οποία εγκρίνεται ο Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές για την έκδοση αδειών κατασκευής κεραιών ραδιοεπικοινωνίας ή ραδιοαστρονομίας στην ξηρά. Στο νέο αυτό Κανονισμό εμπίπτουν οι κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46), η χορήγησή της οποίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4070/2012 και ειδικότερα στο άρθρο 12 περίπτωση λα΄ και στο άρθρο 1 αυτού.

Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

15/05/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1510/4.5.2012 η Υ.Α. 198015/ΕΥΠΕ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)». Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τους Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίοι εμπίπτουν στα έργα και δραστηριότητες με α/α 6 της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος ΧΙΙ της ΚΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας». Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. αυτής: α) οι Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών των ΥΑ 17734/390/2011 (ΦΕΚ Β΄664), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 7557/136/2012 (ΦΕΚ Β΄306) και ΚΥΑ 11926/261/2011 (ΦΕΚ Β΄453). β) οι Εγκαταστάσεις Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΜΣΚΚΧΟ), όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 13913/319/2012 (ΦΕΚ Β΄862). γ) οι Σταθμοί ασύρματης πρόσβασης χαμηλής ισχύος (κεραίες Femtocells), όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009 (ΦΕΚ Β΄1458) ή γενικώς Femtocells που εξαιρούνται από την αδειοδότηση.

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...