Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘υδατοκαλλιέργειες’

Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας

28/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση εγκυκλίου για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 31760/23-06-2016 του Τμήματος Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων της Γεν. Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα για τις προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑΥ, ΦΕΚ 2505 Β'/4-11-2011). Η εν λόγω εγκύκλιος ερμηνεύει βασικές "συνθήκες" των διατάξεων που διέπουν τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας και ειδικότερα: την οργάνωση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας υπό την έννοια ότι οι ΠΑΣΜ (Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων) θεωρούνται εν δυνάμει μεταβατικό στάδιο πρό της θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας), καθώς βασική επιδίωξη του ΕΠΧΣΑΑΥ είναι η "διαχείριση της οικονομίας του χώρου σε σχέση με τις επιχειρούμενες χρήσεις καθώς και την τακτοποίηση, τον εξορθολογισμό και την ορθή διαχείριση της χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιέργειας" και εξειδικεύει διατάξεις ερμηνείας προϋποθέσεων, ειδικών όρων και περιορισμών χωροθέτησης νέων μονάδων (ή και υφιστάμενων από μετεγκαταστάσεις) και δημιουργίας ΠΑΣΜ. τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε οιονεί "κρίσιμες" ζώνες της ελληνικής επικράτειας και ειδικώς στις ΠΑΥ (Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας) κατηγορίας Β, Γ, Δ, οι οποίες αφορούν περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης (κατ. Β), δυσπρόσιτες περιοχές με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών (κατ. Γ) και περιοχές με ιδιαίτερη ευαισθησία ως προς το φυσικό...

Δημοσίευση Ν.4282/2014 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

10/09/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4282/2014 για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 182 Α’/29-8-2014 ο Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» ο οποίος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τομέα των υδατοκαλλιεργειών ως προς την παραχώρηση χρήσης θαλασσίων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, στο πλαίσιο της αειφόρου λειτουργίας τους, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών. Με το άρθρο 2 καθιερώνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε., σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με το άρθρο 3 συνίσταται Εθνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών (ΕΣΥΔ), με αρμοδιότητες γνωμοδότησης στον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα πολιτικής του τομέα υδατοκαλλιεργειών. Στο κεφάλαιο Β (άρθρα 4 ως 19) περιλαμβάνεται το θεσμικό πλαίσιο παραχώρησης των υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων και θέματα συναφή με τη μίσθωση, τη διαχείριση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), την επέκταση και μετεγκατάσταση πλωτών μονάδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 10 τίθεται ως περιορισμός η μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων να επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. και σε νομικά πρόσωπα...

Έκδοση ΠΠΔ για Υδατοκαλλιέργειες

11/10/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για Υδατοκαλλιέργειες Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2405/26.09.2013 η Κ.Υ.Α. 50129/1932/26.09.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του Παραρτήματος VIΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 4, 5 και 6». Με την απόφαση αυτή εκδίδονται οι προβλεπόμενες στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του Παραρτήματος VΙΙΙ της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α: α/α 1: «Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ),  α/α 2: «Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ και για εκτός περιοχών Natura 2000, Δ < 500 όπου Δ= δυναμικότητα σε τόνους ανά έτος),  α/α 4: «Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων» (εντός καθορισμένων ΠΟΑΥ και Δ < 200 όπου Δ= δυναμικότητα σε τόνους ανά έτος),  α/α 5: «Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.)» (περιπτώσεις που δεν κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2) και  α/α 6: «Εκτροφή αμφιβίων» (το σύνολο). Στην παρούσα ΚΥΑ δεν υπάγονται άλλα έργα της κατηγορίας Β της υπ’ αριθ. 1958/2012 Υ.Α., όπως ισχύει,...

Τελευταία Νέα