Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Υπουργική Απόφαση’

Απάτητες παραλίες

23/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Απάτητες παραλίες   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2364Β/19.4.2024), με θέμα «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)». Με την απόφαση αυτή προσδιορίστηκαν οι 198 αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας στις οποίες απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ παύει να ισχύει για κάθε μία από τις περιοχές για την οποία θα εκδοθεί σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), οπότε και εφαρμόζονται το σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα.  

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

04/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων   Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200 Δ΄/01-04-2024) εγκρίθηκαν τα νέα Πολεοδομικά Πρότυπα (ΠΠ), που θα λειτουργήσουν εφεξής ως ακροδέκτες στη σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ που λαμβάνει χώρα την κρίσιμη στιγμή της εκπόνησης πλείστων όσων τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στη Χώρα. Τα ΠΠ λειτουργούν ως μέσο για την εναρμόνιση των προτάσεων με τους στόχους που κάθε φορά θέτει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές διαστάσεις. Οι ποιοτικές διαστάσεις αφορούν σε κατευθύνσεις με τις οποίες οφείλει να εναρμονίζεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας ως κύριο στόχο του τη βιώσιμη ανάπτυξη, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων και καταστροφών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως ειδικότερες κατευθύνσεις προβάλλουν ο περιορισμός των οικιστικών επεκτάσεων και ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Παράλληλα, ως ρυθμιστής του πολεοδομικού σχεδιασμού αναδεικνύεται η φέρουσα ικανότητα του γεωγραφικού χώρο στον οποίο αυτός επιτελείται. Η ποσοτική διάσταση των ΠΠ αντικατοπτρίζεται σε ένα πλήθος πολεοδομικών δεικτών, με σημαντικότερους το συντελεστή δόμησης, την καθαρή πληθυσμιακή πυκνότητα, το δείκτη κατάληψης κατοικίας, το δείκτη κορεσμού πληθυσμού, το δείκτη κορεσμού συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κατοικίας σε μια ενότητα...

Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ του δικτύου Natura2000

12/05/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας στις ΖΕΠ του δικτύου Natura2000 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/50146/1786 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο "Καθορισμός και έγκριση στόχων διατήρησης για είδη ορνιθοπανίδας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000". Με την απόφαση αυτή καθορίζονται και εγκρίνονται οι στόχοι διατήρησης για τα είδη ορνιθοπανίδας που περιλαμβάνονται σύμφωνα υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 37338/1807/E.103/1.9.2010 στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του εθνικού οικολογικού δικτύου NATURA 2000, κατ’ εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160). Δεν καθορίζονται στόχοι διατήρησης στις ΖΕΠ για τα είδη ορνιθοπανίδας των οποίων η παρουσία δεν είναι σημαντική σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο δεδομένων Natura 2000 της ΚΥΑ 37338/1807/E.103/1.9.2010. Οι στόχοι διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών στις ΖΕΠ λαμβάνονται υπόψη στη ζώνωση της παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986, στις προτεινόμενες στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες χρήσεις ανά ζώνη και στην κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης των αντίστοιχων ΖΕΠ, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 καθώς και κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και διενέργειας της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 10 του...

Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

03/12/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 5553/30.11.2021 η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 “Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»”. Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του Ν. 4819/2021 (…10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του N. 4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α.). Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο...

Πυροσβεστική διάταξη για θέματα πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις

03/12/2021  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Πυροσβεστική διάταξη για θέματα πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5519 Β’/29.11.2021 η ΥΑ Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην πυροπροστασία επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και ειδικότερα στην έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστικής  διάταξης για τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας (κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020): Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης) Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Προδιαγραφές και περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων

18/11/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές και περιεχόμενο Σχεδίων Δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4924/9.11.2020 η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518 «Καθορισμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων». Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των Σχεδίων Δράσης (Σ.Δ.) ειδών και τύπων οικοτόπων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών υπ΄αρ. 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». (Α΄92). Στόχος της απόφασης είναι η διατήρηση και προστασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων των περ. α έως και δ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 (Α΄60). Στα Σ.Δ. περιγράφονται η κατανομή και η πληθυσμιακή κατάσταση του είδους ή του τύπου οικοτόπου, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η κατάσταση διατήρησης και οι απειλές που δέχεται, οι σκοποί, οι στόχοι και η σύνδεσή τους με την αναγκαιότητα εκπόνησης του Σ.Δ., οι απαραίτητες δράσεις και τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων και τα οφέλη από την υλοποίησή του. Στο πλαίσιο των εργασιών εκπόνησης του Σ.Δ. επικαιροποιούνται όλες οι σχετικές βάσεις δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η χωρική βάση δεδομένων (geodatabase) της Εποπτείας,...

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011

27/10/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Υ.Α. κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων του Ν.4014/2011 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4656/22.10.2020 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΔΙΠΑ/99398/6484: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας". Με την ΥΑ αυτή τροποποιείται η κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας, και συγκεκριμένα: Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 13 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)», αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της ως άνω νέας απόφασης. Η ενότητα που αφορά το είδος με α/α 15 «Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3)». αντικαθίσταται από την ταυτάριθμη ενότητα που περιέχεται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος της ως άνω νέας απόφασης.  

Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα

02/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047 Β’/29.03.2019 η Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.». Η Απόφαση περιλαμβάνει ένα πλήρες Παράρτημα με κείμενα και πίνακες τα οποία αφορούν στα ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων, υδραυλικών έργων, λιμενικών έργων και κτιριακών έργων, τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συσταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 196, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Η Απόφαση εφαρμόζεται: στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019) και στις δημόσιες συμβάσεις έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019).

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

23/03/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 988/21.03.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 5688: Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α αυτού, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 4519/2018 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφαση αυτή, σημειώνονται τα κριτήρια κατάταξης των έργων ή δραστηριοτήτων και αναλύονται τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου ΜΠΕ. Η ισχύς της νέας αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 21.03.2018. Πλήρεις φάκελοι Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),...

Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

07/02/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση κανονιστικών πράξεων του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 304/02.02.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 1915: "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014". Η έκδοση της ως άνω απόφασης έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων, βάσει των κάτωθι τροποποιήσεων: Η υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: Αντικαθίσταται το άρθρο 3 που αφορά στους «Ορισμούς» και συγκεκριμένα προστίθεται ο ορισμός και η διαδικασία της έννοιας της «περιβαλλοντικής αδειοδότησης». Η υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργική απόφαση τροποποιείται ως εξής: Προστίθεται η υποχρέωση στην αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 327), για λόγους διαφάνειας,...

Τελευταία Νέα