Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘διαχείριση αποβλήτων’

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

02/10/2020  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 185/29.09.2020 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31ης.08.2020 σχετικά με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Ο βασικός στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των κατευθύνσεων και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Έμφαση δίνεται στην πρόληψη και την μείωση της παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό της χρήσης των φυσικών πόρων βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους, με τελικό σκοπό τη μετάβαση σε μια κυκλική και αειφόρο οικονομία. Το σχέδιο συνδυάζεται με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050. Τα βασικά μέτρα που προτείνεται να εφαρμόσει η Ελλάδα στο νέο ΕΣΔΑ, προκειμένου να πετύχει τους στόχους που θέτει, είναι επιγραμματικά τα εξής: Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της «περιβαλλοντικής εισφοράς» (τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω», Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ), Δημιουργία επαρκούς...

Εγχειρίδιο ΜΟΔ “Μεθοδολογία Ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης Βιοαποβλήτων”

17/09/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγχειρίδιο ΜΟΔ “Μεθοδολογία Ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης Βιοαποβλήτων” Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) συνέταξε και δημοσιοποίησε το Εγχειρίδιο (Οδηγό) “Μεθοδολογία Ανάπτυξης δημοτικού συστήματος διαχείρισης Βιοαποβλήτων”, το οποίο έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο για τους Δήμους για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων μέσω: της παροχής κατευθύνσεων, της ανάδειξης της μεθοδολογίας και της επιλογής μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων, της ποσοτικοποιημένης εφαρμογής των παραπάνω σε υπόδειγμα μελέτης περίπτωσης (case study) ανάπτυξης ενός συνολικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων σε ενδεικτικό προφίλ Δήμου μικρομεσαίου μεγέθους. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει: συνοπτική παράθεση των βασικών εννοιών και των πρόσφατων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, ανάλυση των βασικών σταδίων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων, δηλαδή: οικιακής κομποστοποίησης, διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ), με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία επένδυσης και λειτουργίας, και περιγραφή προτεινόμενων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για να εξασφαλισθεί η  ενημέρωση και συμμετοχή των δημοτών,  που αποτελεί έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία...

Υπογραφή νέας σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ρόδου

29/12/2016  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ρόδου Η εταιρεία μας, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη ΔΕΥΑ Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης: «Προμελέτη ΕΕΛ Κατταβιάς Νήσου Ρόδου». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 29/12/2016. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων διαχείρισης των λυμάτων του οικισμού της Κατταβιάς (αντλιοστάσιο και αγωγός μεταφοράς, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων).

Υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΥΔ ΠΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου

11/11/2016  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με την ΕΥΔ ΠΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ανέλαβε από την ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου τη σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΣΔΑ ΗΠΕΙΡΟΥ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 10.11.2016, με αμοιβή 111.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία 9 μήνες. Η σύμβαση αφορά την υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση των δράσεων ωρίμανσης για την: 1.  Υλοποίηση των Πράσινων Σημείων (Green Points) των μητροπολιτικών Δήμων της Περιφέρειας (Δήμος Ιωαννιτών, Δήμος Πρέβεζας και Δήμος Ηγουμενίτσας) και συγκεκριμένα υποστήριξη: στις Μελέτες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων, στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων, στις Οριστικές Μελέτες για τα έργα υποδομής και τον εξοπλισμό των Πράσινων Σημείων και στα Τεύχη Δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς των έργων υποδομής και του εξοπλισμού των Πράσινων Σημείων. 2. Υλοποίηση των Πράσινων Σημείων (Green Points) τεσσάρων (4) μικρότερων δήμων που έχουν προβεί σε διαδικασία εκπόνησης μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Πράσινων Σημείων τους και συγκεκριμένα υποστήριξη: στις Οριστικές Μελέτες για τα έργα υποδομής και τον εξοπλισμό των Πράσινων Σημείων, στα Τεύχη Δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς των έργων υποδομής και του εξοπλισμού των Πράσινων Σημείων. Το...

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

21/12/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 που τροποποιεί και εγκρίνει τα ανωτέρω κυρωθέντα Σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 (στο οποίο ορίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των Σχεδίων, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργικότητά τους). Με τις ανωτέρω ΚΥΑ και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». Περιλαμβάνεται, δε, σε παράρτημα το σύνολο του περιεχομένου των δύο ανωτέρω Σχεδίων, ορισμοί και διατάξεις για "νέες" μεθόδους διαχείρισης όπως το «Πράσινο Σημείο», το «ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή)», τα «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων» (που συνιστούν επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων για τη διαχείριση των αποβλήτων τους), καθώς και κατευθύνσεις για την εναρμόνιση με το νέο ΕΣΔΑ του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων,...

Προδιαγραφές για μηχανική-βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

16/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές για μηχανική-βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3339/12.12.2014 η υπ’ αριθ. οικ. 56366/4351/4.12.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24).». Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι οριακές τιμές (άρθρο 2), οι απαιτήσεις επεξεργασίας για την παραγωγή (άρθρο 3), τα μέτρα και οι όροι για την χρήση (άρθρο 4) και η διαδικασία αδειοδότησης για την χρήση του κομπόστ τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομπόστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων) και του χωνεύματος τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο χώνευμα που προκύπτει από την αναερόβια χώνευση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων σε μορφή στερεού πλακούντα). Επίσης, καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας (άρθρο 6) και τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων (άρθρο 7).

Νέα Κ.Υ.Α. για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

16/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Κ.Υ.Α. για τη διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1184/09.5.2014 η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Η.Π. 23615/651/Ε.103 «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010, καθώς και των άρθρων 15, 16 (παρ.2), 17, 18, 19, 20, 21 και 24 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 197/38/24−7−2012), ώστε, με τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που στοχεύουν: α) στην κατά προτεραιότητα πρόληψη ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), β) στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων...

Έκδοση ΠΠΔ για Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών κατηγορίας Β

15/12/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση ΠΠΔ για Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών κατηγορίας Β Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3072/3.12.2013 η Κ.Υ.Α. 171914/21.11.2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει». Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρθρου, για τα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β’ 21), και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με: Α/Α 7 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9», Α/Α 8 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15)», Α/Α 9 «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13)», Α/Α 10 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΔΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12)», Α/Α 12 «Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή...

Εγκύκλιος διευκρινίσεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες

06/12/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος διευκρινίσεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ εξέδωσε την αρ. πρωτ. οικ. 191645/3.12.2013 Εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες μετά την έκδοση του Ν. 4042/2012». Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αυτή, για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η Υγειονομική Διάταξη Ειβ/221/1965 (Β 138), όπως αυτή ίσχυε και εφαρμοζόταν κατά τη δημοσίευση του Ν. 4042/2012 (Α 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την Εγκύκλιο, η διαδικασία ‘καθορισμού αποδέκτη’ που προβλέπεται στην ανωτέρω Υγειονομική Διάταξη εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών / Περιφερειακών Ενοτήτων. Υπενθυμίζεται ότι με την ΚΥΑ 145116/2011 (Β 354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» έχουν καταργηθεί οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 2, 7, 8, 12 και 14 της Υγειονομικής Διάταξης ΕιΒ, οι οποίες αφορούν τη διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στο έδαφος ή υπεδαφίως. Όπως αναφέρεται και στην Εγκύκλιο, η Υ.Δ. Ειβ/221/1965 δεν καλύπτει τη...

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

30/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.  επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2220/9.9.2013 η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.191002/5.9.2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β΄354)’ και συναφείς διατάξεις». Με την Κ.Υ.Α. αυτή, τροποποιούνται αρκετές διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011, κυρίως ως προς τις διαδικασίες και την αρμοδιότητα αδειοδότησης, και καθορίζονται κάποιες περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρέωση έκδοσης αδείας επαναχρησιμοποίησης, κ.λπ. Αιτήματα για έκδοση άδειας επαναχρησιμοποίησης που έχουν υποβληθεί στις Διευθύνσεις Υδάτων πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγηση και έγκρισή τους, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α.

Τελευταία Νέα