Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘δικαιώματα’

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών

06/11/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε το Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 187/05.11.18 το Π.Δ. 99/2018 με τίτλο: "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα". Δείτε το Π.Δ. εδώ.

Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών

19/06/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση διατάξεων για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 138/13.6.2014 το Π.Δ. 90/2014 «Αντικατάσταση του άρθρου 4 του π.δ. 472/1985 (Α΄168) που κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων η οποία κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (Α’ 116)». Με το Π.Δ. αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 4 του Π.Δ. 472/1985 (Α’ 168), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ. 368/1994 (Α’ 201) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 109 της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων (Ν. 3669/2008) και τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) των διπλωματούχων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις

16/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 114/10.5.2014 ο Ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», ο οποίος καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων (βλ. http://www.roikos.gr/neos-nomos-adeiodotiseis/).

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις

08/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   2 Σχόλια

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις Ψηφίστηκε κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, ο νέος νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», ο οποίος καθορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα της Υ.Α. ΥΠΕΚΑ με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» και τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ενώ προβλέπεται η υπαγωγή και άλλων δραστηριοτήτων με κοινές υπουργικές αποφάσεις. Ο νέος νόμος έχει ιδιαίτερο και σημαντικό ενδιαφέρον για τον τεχνικό κόσμο (μελετητικές, συμβουλευτικές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, κ.λπ.), καθόσον εμπλέκεται -εμμέσως ή αμέσως- με τα έργα και τις δραστηριότητες της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) του ΥΠΕΚΑ. Σε πρώτη ανάγνωση, ο νόμος αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκσυγχρονιστικός, καθόσον υπεραπλουστεύει τις διαδικασίες άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας και ελαχιστοποιεί τις παρεμβάσεις και τους περιορισμούς από την Διοίκηση. Σε δεύτερη όμως ανάγνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες παθογένειες της χώρας μας, τουλάχιστον στον δικό μας κλάδο, προκύπτουν προβληματισμοί, όπως: Προβλέπει ότι με Προεδρικό Διάταγμα καθορίζεται αν οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη...

Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

14/04/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση πολυνόμου με τα μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 85 Α’/7.4.2014 ο Νόμος 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις», ο οποίος –μεταξύ των πολλών σημαντικών διατάξεων γενικού πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα, περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις για τον τεχνικό κόσμο, όπως: Η παροχή κάλυψης υγείας στους ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν μόνον τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3, σημείο Β). Η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ των λοιπών ειδικοτήτων (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι κ.λπ.), πλην των κτηνιάτρων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδείας άσκησης επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ (θα αρκεί πλέον ο τίτλος σπουδών) (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5). Η διαφαινόμενη κατάργηση της κράτησης 1% υπέρ του ΕΜΠ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5, σημείο Α.6). Η συγκεκριμένη παράγραφος, όμως, είναι νοηματικώς προβληματική, ίσως από λάθος κειμενογράφησης και θα χρειαστεί νέα τροποποίηση (βλ. αναφορά στη Διεύθυνση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Η αναδρομική παράταση της έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για όλες τις δημόσιες συμβάσεις (προμήθειες, έργα και υπηρεσίες) με προϋπολογισμό >60.000 €, πλέον ΦΠΑ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ...

Νέος Κώδικας Δικηγόρων

01/10/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Κώδικας Δικηγόρων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 208/27.9.2013 ο νέος Νόμος 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ο οποίος περιλαμβάνει το γενικό και ειδικό θεσμικό πλαίσιο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος.

Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές με το Δημόσιο

12/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές με το Δημόσιο Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξέδωσε την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6190/12.03.2012 με τίτλο«Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες», στην οποία συνοψίζονται τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει τις κάτωθι ενότητες: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑμεΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τελευταία Νέα