Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘φορολογικά θέματα’

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα

13/05/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 85/12.05.2016 ο νέος Ν. 4387/16 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Νέα διάταξη για την καταβολή του ΦΠΑ με την είσπραξη

08/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Νέα διάταξη για την καταβολή του ΦΠΑ με την είσπραξη Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107 Α’/5.5.2014 ο Νόμος 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες τροποποιητικές και συμπληρωματικές διατάξεις υφιστάμενων νομοθετημάτων, μεταξύ των οποίων και η θέσπιση "κατ’ επιλογήν ειδικού καθεστώτος καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά το χρόνο είσπραξης". Συγκεκριμένα, με το άρθρο 185 του νόμου προστίθεται νέο άρθρο 39β στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), με το οποίο δίδεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ να μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1η Οκτωβρίου 2014 και μετά, ενώ για την εφαρμογή της θα εκδοθεί απόφαση (ΠΟΛ) με την οποία θα καθοριστούν τα διαδικαστικά θέματα.

Τελευταία Νέα

 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο...
 • Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ
    Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο...
 • Υπογραφή 2ου & 3ου Κατασκευαστικού Συμβολαίου της Γ’ Φάσης Αποχέτευσης Λάρνακας
  Σε συνέχεια της υπογραφής του Κατασκευαστικού Συμβολαίου Γ2, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) προχώρησε στην υπογραφή Συμφωνίας για άλλα δύο κατασκευαστικά Συμβόλαια της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας: Στις 2/6/2023...
 • Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ
  Υπογραφή νέας σύμβασης με την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ Η εταιρεία μας, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, ανέλαβε από την Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, την εκτέλεση της σύμβασης: «Μελέτη δημιουργίας μουσείου γλυπτικής Λουκίας Γεωργαντή». Η...