Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘φυσικό αέριο’

Τροποποίηση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου

20/06/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τροποποίηση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2026/20.06.2012 η Υ.Α. Δ3/Α/8857/15.06.2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με την οποία τροποποιείται ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ.4303/ΠΕ/26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός για τα «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar» (ΦΕΚ Β 603/05.03.2012). Βλ. http://www.roikos.gr/ekdosi-texnikou-kanonismou/ Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται κάποια άρθρα του κανονισμού, έτσι ώστε να εφαρμόζονται τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ CEN/TS αντί των prEN που προβλέπονταν αρχικώς. Επίσης, πραγματοποιούνται διορθώσεις και συμπληρώσεις σε κάποια άρθρα. Ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας των τροποποιήσεων, πρέπει να σχολιαστεί ότι αυτές προήλθαν από σχετική επιστολή του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η οποία εστάλη στο ΥΠΕΚΑ μετά την έκδοση του Κανονισμού, οπότε και γεννάται το εύλογο ερώτημα για το εάν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και συνεργασία των δύο φορέων, ώστε να μην εμφανίζεται/αναγκάζεται το υπουργείο να τροποποιεί έναν Κανονισμό 3,5 μήνες μετά την έκδοσή του.

Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως και 500mbar

28/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου έως και 500mbar Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 976-28.03.2012 ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ. 6598/2012 Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΕΚΑ για Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar. O νέος αυτός Kανονισμός θεσπίζει προδιαγραφές για τον ασφαλή σχεδιασμό, την ασφαλή κατασκευή, μετατροπή, δοκιμή, πρώτη θέση σε λειτουργία, και την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων αερίων, οι οποίες λειτουργούν με αέριο καύσιμο - φυσικό αέριο, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 3 του Νόμου 2364/1995 (ΦEK 252/A/06-12-1995) και στο Άρθρο 2 του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/22-08-2011), με πίεση λειτουργίας μέχρι και 0,5 bar, σε κτίρια ή εγκαταστάσεις. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 0 έως 500 mbar, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (ΦEK 963/B/15-07-2003), ως προς το εύρος της πίεσης από 0 mbar έως 500 mbar, καθώς και της Δ3/Α/22560/28-11-2005 ΚΥΑ «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων…» (ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005), που συμπλήρωσε τον ανωτέρω Κανονισμό.

Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου άνω των 16 bar

05/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Τεχνικού Κανονισμού συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου άνω των 16 bar Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 603/05.03.201 ο με αρ. πρωτ. Δ3/Α/οικ.4303/ΠΕ/26510/2012 Τεχνικός Κανονισμός του ΥΠΕΚΑ για «Συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar». Ο Κανονισμός αφορά τα χερσαία Συστήματα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 16 bar και καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τα υλικά, τα προληπτικά μέτρα κατά τη χάραξη, την επιθεώρηση και τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία, η διαφύλαξη της ασφάλειας των προσώπων και των αγαθών, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαλειτουργικότητα με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα. Περαιτέρω, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ενώ δίδονται και υποδείγματα αιτήσεων και λοιπών Εγγράφων υποβολής στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Επίσης, δίδεται περίληψη των Τεχνικών Εγχειριδίων και κατάλογος των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).

Τελευταία Νέα