Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘Κανονισμός’

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός

27/06/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3985/22.06.2023 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού». Σκοπός του κανονισμού είναι η ρύθμιση της κατασκευής των δομικών έργων ώστε να εξυπηρετούν τη χρήση για την οποία προορίζονται και σε κανονικές συνθήκες συντήρησης του έργου, για μια οικονομικώς αποδεκτή διάρκεια ζωής, να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: βελτίωση της άνεσης, της υγείας και της ασφάλειας των ενοίκων και των περιοίκων, βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, της αντοχής, της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητας των κτιρίων, προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας, διευκόλυνση και προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο των κατασκευών, αύξηση της παραγωγικότητας στον τομέα της κατασκευής των κτιρίων. Ο νέος κανονισμός αφορά τα κτίρια ή τα τμήματά τους και τα δομικά έργα που ταξινομούνται  σύμφωνα με τη χρήση τους στις ακόλουθες κατηγορίες: κατοικία, προσωρινή διαμονή, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, σωφρονισμός, εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία – βιοτεχνία, αποθήκευση, στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων &  λοιπές χρήσεις. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης οικοδομικής άδειας για τις οποίες απαιτείται η υποβολή μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής απόδοσης καθώς και η δήλωση επίβλεψης των εργασιών αυτών. Μεταξύ των προδιαγραφών της ΥΑ, περιλαμβάνονται οι διατάξεις σχετικά με την δόμηση...

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

26/05/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3475/24.05.2023 η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων». Ο Κανονισμός καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας καθώς και ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, τόσο για τα κτίρια, νεοαναγειρόμενα και υφιστάμενα, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφαλείας του ακινήτου, να μειωθεί η τρωτότητά του στη πυρκαγιά και να περιοριστεί η συμβολή του στη διάδοσή της. Παράλληλα, με τα ανωτέρω μέτρα και μέσα προστατεύονται, το φυσικό περιβάλλον, αλλά πρωτίστως η ζωή και υγεία του κοινού. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας και ανθεκτικότητας ακινήτων σε δασικές πυρκαγιές και δεν αφορά σε ενέργειες και λήψη μέτρων πυροπροστασίας επί κοινοχρήστων χώρων οικισμών και σε επιχειρησιακή εφαρμογή σχεδίων που άπτονται της ασφαλούς εκκένωσης περιοχών και γενικώς της αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Επιπλέον, ο κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρίου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις: για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές, κλπ), για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λ.π) στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την...

Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα μνημεία

12/07/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης εργασιών σε ακίνητα μνημεία Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2837 Β’/05.07.2019 η Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία». Η Απόφαση ρυθμίζει θέματα σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 40 του Ν. 3028/2002. Στην Απόφαση εξειδικεύονται οι διαδικασίες, τα στάδια και τα περιεχόμενα των επί μέρους μελετών που απαιτούνται για να εκτελεστούν εργασίες μείζονος ή ελάσσονος σημασίας σε μνημεία. Οι απαιτούμενες μελέτες για εργασίες ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ., ενώ για εργασίες μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου. Η αναγκαιότητα εκπόνησης διεξοδικής μελέτης για κάθε επέμβαση σε μνημείο, υπαγορεύεται από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας και των Διεθνών Αρχών που διέπουν τις επεμβάσεις σε μνημεία, όπως η Σύμβαση της Γρανάδας (Ν. 2039/1992, ΦΕΚ 61 Α’), η Σύμβαση της Βαλέτας (Ν. 3378/2005, ΦΕΚ 203 Α΄), καθώς και άλλων σχετικών Χαρτών και Συμβάσεων.

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων

09/05/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 80/07.05.2018 το υπ’ αριθ. 41/2018 Προεδρικό Διάταγμα με θέμα: «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». Ο Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου: Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου. Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους. Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού. Η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 07.08.2018. Από την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α’ 32). Το Κεφάλαιο Β «Κανονισμός Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Ξενοδοχείων» του π.δ....

Έκδοση νέας ΥΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

27/02/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση νέας ΥΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 466/14.02.2018 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/2693/ΦΝ429 με θέμα «Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)». Με την Απόφαση αυτή τροποποιούνται οι μεταβατικές διατάξεις της αρχικής ΥΑ έγκρισης του ΚΤΣ 2016, λόγω εντοπισμού διαφόρων ζητημάτων κατά την εφαρμογή του Κανονισμού από επιμέρους φορείς.

Εγκύκλιος 11/2017 για τα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών

21/06/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγκύκλιος 11/2017 για τα νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 11/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Δημοσίευση Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”», με την οποία διευκρινίζεται ότι η νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού είναι η 15η Ιουλίου 2017 (όπως αναμένονταν αναβλήθηκε η έναρξη ισχύος των νέων τιμολογίων κατά 2 μήνες περίπου, ώστε να προκηρυχθούν όσα έργα είχαν πλήρη ωριμότητα προς δημοπράτηση). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ως άνω Κανονισμός αποτελεί κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των προϊσχυόντων ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοσίων έργων με επιμέρους παρεμβάσεις-προσθήκες οι οποίες παρατίθενται στην Εγκύκλιο. Υπενθυμίζεται ότι την ανωτέρω ημερομηνία (15/7) ξεκινά και η ισχύς των της πρόσφατης Υ.Α. περί καθορισμού «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων.

Νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων

22/05/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1746 /19.05.2017 η Υ.Α. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων». Με την Υ.Α. αυτή θεσπίζεται Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων, Λιμενικών Έργων, Οικοδομικών Έργων, Έργων Πρασίνου, και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων). Πρόκειται, σε γενικές γραμμές, για την επανέκδοση των ενιαίων τιμολογίων του Ν. 3669/2008 προς εφαρμογή στις συμβάσεις του Ν. 4412/2016.Ο νέος Κανονισμός εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53.

Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων

16/01/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4420/30.12.2016 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών ΔΑΕΕ/οικ.2287/27.12.2016 «Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων». Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ελέγχων - επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων, δημόσιων ή ιδιωτικών, κατά τα στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους, με στόχο την ασφάλειά τους, ώστε να προλαμβάνονται καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και εγκαταστάσεις, ή να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στο περιβάλλον. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα φράγματα ταμίευσης νερού ή συγκράτησης νερού, τα οποία αποτελούνται από ένα σύνολο επιμέρους έργων, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής λίμνης (Ταμιευτήρα), εφόσον: Το ορατό ύψος φράγματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 10m, ή Το ορατό ύψος φράγματος είναι από 5m έως 10m και ο ταμιευτήρας του φράγματος έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 50.000 m3. Επίσης, με την εν λόγω Υ.Α. συστήνεται Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ), η οποία εντάσσεται στο οργανόγραμμα του Υπ.Υ.Με., με αντικείμενο τη διασφάλιση της τήρησης και της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς και η επεξεργασία εισηγήσεων για τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών για την τήρηση όλων των...

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016

10/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 1561/02.06.2016 η Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.05.2016 «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)». Ο νέος Κανονισμός αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 και θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά τόσο στα Δημόσια όσο και στα Ιδιωτικά Έργα. Ο ΚΤΣ 2016 τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ, ήτοι από τις 2/12/2016, με εξαίρεση κάποιες παραγράφους (Β5.3.1.η και Β5.10 στοιχείο 22) για τις οποίες δίνεται μεταβατική περίοδος δύο (2) ετών, καθώς και την παρ. Β5.3.1.κ για την οποία δίνεται μεταβατική περίοδος τριών (3) ετών.

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

07/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προδιαγραφές και αμοιβές μελετών Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 923/5.4.2016 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 15649/31.3.2016 «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας». Με την Υ.Α. αυτή εγκρίνεται το τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας», μαζί με το Παράρτημα αυτού «Παραδοτέα Μελετών/ Έλεγχοι» και καθορίζονται νέες τιμές μονάδος για τον υπολογισμό της αμοιβής των διαφόρων εργασιών των μελετών. Η έκδοση της απόφασης αυτής αναμένονταν για την ολοκλήρωση της προγραμματιζόμενης διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας, μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ και της ΕΚΧΑ για την ακύρωση του διαγωνισμού ΚΤΙΜΑ_13, επιλογή με την οποία διαφώνησαν και εναντιώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΣΕΓΕΚ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΠΜΕ). Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης αυτής αναμένεται, εντός των προσεχών ημερών, να προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός, ο οποίος αφορά (30 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 465.187.918,11 €, πλέον ΦΠΑ (έναντι 28 συμβάσεων προϋπολογισμού 572.076.228,43 €, πλέον ΦΠΑ, που προέβλεπε ο ακυρωθέντας διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_13). Ήδη τα τεύχη του νέου διαγωνισμού είχαν τεθεί σε διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 1/4/2016. Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτόν θα εφαρμοστούν...

Τελευταία Νέα