Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘νόμος’

Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού

08/07/2022  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 129A/2022 ο νόμος 4951/2022 για τον εκσυγχρονισμό αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο οποίος περιέχει επίσης ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών αλλά και σημαντική τροπολογία στη διαδικασία θεώρησης των Γεωλογικών μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο εκπόνησης πάσης φύσεως πολεοδομικών μελετών. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του νέου Νόμου, δεν απαιτείται έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες υποστηρικτικές γεωλογικές μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των επιπέδων συντάσσονται και υποβάλλονται με ευθύνη του αρμόδιου μελετητή (μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή του Τ.Ε.Ε.) και θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους από την αρμόδια κατά περίπτωση Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις περιπτώσεις μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. καθώς και για τις μελέτες Ε.Π.Σ. οι μελέτες θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τροπολογία αναφέρεται επίσης και στις περιπτώσεις εκκρεμών μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω περιπτώσεων, οι οποίες διαβιβάζονται προς θεώρηση στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο)

22/01/2018  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος Ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018 ο νέος N. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων ενδιαφέροντος του μελετητικού και, εν γένει, του τεχνικού κλάδου, μεταξύ των οποίων: Άρθρα 1-42: Σύσταση του ΝΠΔΔ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ". Πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενιαίου φορέα για το Κτηματολόγιο (συγχώνευση Υποθηκοφυλακείων και των λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων, πρόβλεψη για αυτοχρηματοδότηση του οργανισμού, κ.ά.). Άρθρα 43-72: Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εξορυκτικής βιομηχανίας. Άρθρο 120: Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016. Άρθρα 126-157: Καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς. Άρθρα 159-165: Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα και απλούστευση άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής. Άρθρο 166: Ρυθμίσεις για επιχειρηματικά πάρκα – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3982/2011. Άρθρα 168-172: Ρυθμίσεις για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Άρθρα 178- 206: Διαμεσολάβηση. Διατάξεις θέσπισης υποχρεωτικής διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Άρθρα 217-218: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων & Σώμα Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Οι ρυθμίσεις επήλθαν από τις συστάσεις του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό στον κλάδο των κατασκευών. Άρθρα 343-345: Ρυθμίσεις για τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες. Ίδρυση...

Δημοσιεύτηκαν οι νέοι νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

12/08/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκαν οι νέοι νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 147/08.08.2016  ο νέος Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». Επιπλέον, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 148/08.08.2016 ο νέος Νόμος 4413/16 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.».

Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

22/07/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις Μετά την κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14, κατατέθηκε στις 21/7/2016 στη Βουλή προς ψήφιση, με τη διαδικασία του επείγοντος, το σχέδιο νόμου «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Από τον πρώτο διενεργηθέντα έλεγχο στην τελική, πλέον, έκδοση του σχεδίου νόμου διαπιστώνεται ότι έχουν διενεργηθεί αρκετές τροποποιήσεις, κυρίως ως προς τη δομή του (ενοποίηση συναφών διατάξεων σε ένα άρθρο, ενοποίηση συναφών άρθρων, κ.λπ.). Ως προς τα βασικά θέματα που αφορούν τον τομέα των μελετών και των συναφών υπηρεσιών δεν υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από την αρχική έκδοση του σ/ν που δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε σύντομη διαβούλευση τον Μάρτιο 2016. Μαζί με το ανωτέρω σ/ν κατατέθηκε και το σ/ν «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις».  

Κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν.4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις

28/06/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   1 Σχόλια

Κατάργηση του Μέρους Β’ του Ν.4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις Τελικώς, μετά από τρεις διαδοχικές αναβολές (η τελευταία ήταν μέχρι 1/7/2016), με σχετική διάταξη (βλ. άρθρο 57) που συμπεριλήφθηκε στον Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ κ.λπ.», από 1/7/2016 καταργείται συνολικώς το Μέρος Β’ του Ν. 4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις). Υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η δημοσιοποίηση του τελικού σχεδίου του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις (από το πέρας της διαβούλευσης στις αρχές Απριλίου, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση αυτού). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις.

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

30/05/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14 Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο Νόμου “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων”, αναβλήθηκε εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/7/2016 (από 1/06/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4380/16). Εφόσον η νέα ημερομηνία είναι αξιόπιστα καθορισμένη (είναι η τρίτη αναβολή), θα πρέπει τις προσεχείς ημέρες να αναμένεται η δημοσιοποίηση και η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις. Σημειώνουμε ότι από το πέρας της διαβούλευσης επί του σ/ν (στις αρχές Απριλίου) δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πληροφόρηση για την εξέλιξη και την τελική διαμόρφωση αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα

13/05/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 85/12.05.2016 ο νέος Ν. 4387/16 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

18/04/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14 Όπως, εκ των πραγμάτων, αναμένονταν, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4380/16 (Α’ 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις», αναβάλλεται εκ νέου η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 1/6/2016 (από 30/04/2016 που είχε τεθεί με τον Ν.4368/16). Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18/4/2016 η χώρα μας έχει παραβεί την υποχρέωση που είχε για να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες.

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

23/02/2016  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14 Όπως, εκ των πραγμάτων, είχαμε προβλέψει, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4368/16 (Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας, αναβάλλεται η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 30/4/2016 (από 29/2/2016 που είχε τεθεί με τον Ν. 4320/2015). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας "…λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρμόδια Υπουργεία πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου μέρος των σε αναστολή διατάξεων θα καταργηθούν, η παράταση της αναστολής ισχύος καθίσταται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής δημιουργίας νομοθετικού κενού". Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τις 18/4/2016 η χώρα μας πρέπει να έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες, η αναβολή αυτή -ουσιαστικώς- καταργεί τον Ν. 4281/14.

Νέα μετάθεση έναρξης ισχύος Ν.4281/2014

23/12/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα μετάθεση έναρξης ισχύος Ν.4281/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου Ν. 4354/15 "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις κ.λπ." (ΦΕΚ Α 176) μετατίθεται η έναρξη ισχύος του μέρους Β του Ν. 4281/14 (διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων) μέχρι τις 29/2/2016. Προφανώς, συμφωνήθηκε με τους εταίρους παράταση της 31ης/1/2016, ημερομηνία που είχε τεθεί ως όρος στο Ν. 4336/15 (νέο μνημόνιο) για τη θέσπιση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

Τελευταία Νέα