Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘παραλίες’

Απάτητες παραλίες

23/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Απάτητες παραλίες   Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΠΠ/35330/646 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2364Β/19.4.2024), με θέμα «Όροι και περιορισμοί για τους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας (απάτητες παραλίες)». Με την απόφαση αυτή προσδιορίστηκαν οι 198 αιγιαλοί και παραλίες υψηλής προστασίας στις οποίες απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη δράση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μορφολογία τους και την ακεραιότητά τους ως προς τις οικολογικές τους λειτουργίες. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ παύει να ισχύει για κάθε μία από τις περιοχές για την οποία θα εκδοθεί σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα των παρ. 3 και 4 αντιστοίχως του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), οπότε και εφαρμόζονται το σχέδιο διαχείρισης και το διάταγμα.  

Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης

21/05/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Ευρωπαϊκή Έκθεση 2014 για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσιοποίησε την Ευρωπαϊκή Έκθεση ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για την κολυμβητική περίοδο 2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής Οδηγίας 2006/7/ΕΚ. Η αναλυτική έκθεση για όλη την Ευρώπη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2014, ενώ η εθνική έκθεση κάθε χώρας είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water-1 Όσον αφορά την Ελλάδα, συνολικά, τέθηκαν υπό παρακολούθηση 1540 σημεία, εκ των οποίων τα 1538 βρίσκονται σε παράκτια ύδατα και τα υπόλοιπα 2 σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες). Από το σύνολο των σημείων δειγματοληψίας αξιολογήθηκαν τα 1518, καθώς το 2014 παρακολουθήθηκαν για πρώτη φορά 22 νέα σημεία που δεν αξιολογούνται ακόμη. Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, 1495 σημεία (98,48%) ταξινομούνται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», 23 σημεία (1,52%) χαρακτηρίζονται ως «καλής ποιότητας», κανένα σημείο δεν χαρακτηρίζεται ως «επαρκούς ποιότητας» και κανένα σημείο ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Η χώρα μας παρουσιάζεται πίσω από τις Μάλτα, Κύπρο και Λουξεμβούργο, αλλά σε σχέση με το πολύ μεγαλύτερο πλήθος παρακολουθούμενων ακτών της, μπορεί να ειπωθεί ότι διατηρείται ως η χώρα με τις καθαρότερες ακτές της Ευρώπης. Η αναλυτική έκθεση, καθώς και το Μητρώο των Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης,...

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

14/04/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 578 Β’/09-04-2015 η υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β’ ΕΞ2015 Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομικών, που αφορά την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού στα όρια της διοικητικής περιφέρειας των οποίων βρίσκονται. Η παραχώρηση αρχίζει με τη δημοσίευση της απόφασης, ισχύει μέχρι 31-3-2017 και γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Το δικαίωμα της απλής χρήσης των ανωτέρω χώρων μπορεί να μεταβιβαστεί ολικά ή μερικά από τους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σε δημοτικές Α.Ε. του άρθρου 266 του Ν3463/06 ή και σε τρίτους με σύναψη σύμβασης μίσθωσης. Από την παραχώρηση εξαιρούνται α) οι κοινόχρηστοι χώροι η διαχείριση των οποίων ανήκει σε  άλλους φορείς πλην του Υπ. Οικονομικών, β) χώροι οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί νόμιμα για την άσκηση ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων (λ.χ. εκμετάλλευσης χύδην φορτίων, αλιευτικές) γ) χώροι με εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας ή έχει ανασταλεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας τους, δ) χώροι στους οποίους έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ ή καθ’ υπέρβαση αδείας του Ν2971/01, ε) χώροι με ακατάλληλες γεωμορφολογικές συνθήκες για την ασφάλεια...

Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας

26/08/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Δημοσίευση Ν.4281/2014 με νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας Δημοσίευση Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 ο νόμος υπ’ αριθ. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων περιλαμβάνει και τις νέες διατάξεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας και τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού (άρθρο 11 που αντικαθιστά τα άρθρα 4 και 6 και τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν. 2971/2001). Με το νόμο καθορίζεται ότι η οριογραμμή του αιγιαλού θα χαράσσεται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μ. από την ακτογραμμή, τους οποίους θα παρέχει η ΕΚΧΑ Α.Ε. Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την ΕΚΧΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (Digital Terrain Model) για χάραξη αιγιαλού» και φέρουν “προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού” βάσει φωτοερμηνείας. Τα υπόβαθρα, συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, θα παραδίδονται στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες και άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (π.χ. ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να ελεγχθούν και διορθωθούν για να καθοριστεί η “οριστική οριογραμμή αιγιαλού”...

Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας”

26/07/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκστρατεία Ενημέρωσης για το “Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας” Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των ακτών και υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα. Εφαρμόζοντας τα κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει να επιδείξει άριστα αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των καλυτέρων της Ευρώπης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), διοργανώνει καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης της Χώρας». Με κεντρικό σύνθημα «Απαντάμε με πράξεις, για να απολαμβάνετε περισσότερες καθαρές ακτές», ειδικές ομάδες- στελεχωμένες με το κατάλληλο προσωπικό -θα διανέμουν αναμνηστικά και ενημερωτικά έντυπα στους λουόμενους, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική καμπάνια και στο διαδίκτυο με στόχο την προβολή του επίσημου ιστότοπου για τα κολυμβητικά ύδατα www.bathingwaterprofiles.gr. Τα ενημερωτικά περίπτερα θα λειτουργήσουν από 26 έως 29 Ιουλίου και από 2 έως 4 Αυγούστου, σε υψηλής επισκεψιμότητας ακτές κολύμβησης των περιοχών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ημερομηνία Τοποθεσία Διάρκεια 1 26-07-2013 Φαλάσαιρνα Χανίων 10:30 - 14:00 2 26-07-2013 Γεράνι Χανίων 15:30 - 19:00 3 27-07-2013 Επισκοπή Ρέθυμνο 11:00 - 15:00 4 28-07-2013 Μάλια Ηρακλείου 11:00 - 15:00 5 27-07-2013 Αγ.Ισίδωρος Πλωμάρι Λέσβου 11:00 - 15:00 6 28-07-2013 Βατερά Λέσβου 11:00 - 15:00 7 27-07-2013 Ρηχά Νερά Λήμνος 11:00 - 15:00 8 27-07-2013 Κέρος Λήμνος 16:00 - 19:00 9 28-07-2013 Αμμόλοφους Καβάλα 12:00 - 15:30 10 26-07-2013 Λουτράκι Λουτράκι 12:00 - 18:00 11 27-07-2013 Κιβέρι Αργολίδα 11:00 - 15:00 12 27-07-2013 Πλάκα Αργολίδα 16:00...

Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων

12/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έναρξη λειτουργίας ιστοτόπου κολυμβητικών υδάτων Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ιστοτόπου http://www.bathingwaterprofiles.gr, ο οποίος αναπτύχθηκε από την εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης «Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ». Η εν λόγω σύμβαση, προϋπολογισμού 890.000 €, πλέον ΦΠΑ, ανατέθηκε στην εταιρεία μας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, κατόπιν διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, και υπεγράφη στις 16-06-2011. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η κατάρτιση του μητρώου ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009. Το μητρώο αποτελείται από 1.500περίπου ταυτότητες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο, σχεδόν, των ακτών κολύμβησης της χώρας. Στόχος του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και η αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το μητρώο ταυτοτήτων αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της μόλυνσης στα νερά κολύμβησης και επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Το έργο βρίσκεται στην τελική του φάση, η οποία ολοκληρώνεται τον 4ο του 2012. Στα τελικά παραδοτέα του έργου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη και...

Τελευταία Νέα