Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘πολεοδομία’

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων

04/04/2024  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των νέων Πολεοδομικών Προτύπων   Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/32892/1414 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 200 Δ΄/01-04-2024) εγκρίθηκαν τα νέα Πολεοδομικά Πρότυπα (ΠΠ), που θα λειτουργήσουν εφεξής ως ακροδέκτες στη σύνταξη μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ που λαμβάνει χώρα την κρίσιμη στιγμή της εκπόνησης πλείστων όσων τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων στη Χώρα. Τα ΠΠ λειτουργούν ως μέσο για την εναρμόνιση των προτάσεων με τους στόχους που κάθε φορά θέτει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές διαστάσεις. Οι ποιοτικές διαστάσεις αφορούν σε κατευθύνσεις με τις οποίες οφείλει να εναρμονίζεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, έχοντας ως κύριο στόχο του τη βιώσιμη ανάπτυξη, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι κινδύνων και καταστροφών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ασφάλεια των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ως ειδικότερες κατευθύνσεις προβάλλουν ο περιορισμός των οικιστικών επεκτάσεων και ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Παράλληλα, ως ρυθμιστής του πολεοδομικού σχεδιασμού αναδεικνύεται η φέρουσα ικανότητα του γεωγραφικού χώρο στον οποίο αυτός επιτελείται. Η ποσοτική διάσταση των ΠΠ αντικατοπτρίζεται σε ένα πλήθος πολεοδομικών δεικτών, με σημαντικότερους το συντελεστή δόμησης, την καθαρή πληθυσμιακή πυκνότητα, το δείκτη κατάληψης κατοικίας, το δείκτη κορεσμού πληθυσμού, το δείκτη κορεσμού συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κατοικίας σε μια ενότητα...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου Hπείρου

02/02/2024  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΕΠΣ Παραλιακού Μετώπου Hπείρου   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (leader), σε συνεργασία με τις εταιρείες ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. και ENVECO Α.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το ΤΕΕ, το οποίο λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ: Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ) – Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Δ.Ε. ΣΑΓΙΑΔΑΣ) – Δ. ΠΑΡΓΑΣ (Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ) – Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ) – Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ (Δ.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ, ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΚΟΜΜΕΝΟΥ) – Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ (Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ)». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 24η.01.2024, με συνολική προθεσμία είκοσι οκτώ (28) μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση των μελετών του Άρθρου 8 του ν. 4447/2016, σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές προδιαγραφές μελετών ΕΠΣ και το Παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας (ST 10152/21 ADD 1), προκειμένου να καταρτισθεί και να εγκριθεί το ΕΠΣ του παραλιακού μετώπου της Π.Ε. Ηπείρου. Το υπό σύνταξη ΕΠΣ εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου (ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/2018) και των εν ισχύ Ειδικών Πλαισίων και περιέχει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου

26/07/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ για το ΤΠΣ Άνδρου   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί ως Αναθέτουσα Αρχή για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ (ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ, ΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 13η.7.2023, με συνολική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 συνιστούν το 1ο και πλέον σημαντικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οικιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.). Ειδικότερα καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέτρα υποστηρικτικά της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών φυσικών και...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ

21/06/2023  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το ΤΕΕ   Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, ανέλαβε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το οποίο λειτουργεί ως Eργοδότης (αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή βάσει της υπ’ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/69553/2588 (ΦΕΚ 3527/Β/02.08.2021) Υπουργικής Απόφασης), για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) του ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ (ΔΕ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ) - ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΔΕ ΑΓ. ΚΥΡΗΚΟΥ, ΕΥΔΗΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ)». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη την 1.6.2023, με συνολική προθεσμία περαίωσης τριάντα έξι (36) μήνες. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 συνιστούν το 1ο και πλέον σημαντικό επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας, δεδομένου ότι σε αυτό το επίπεδο καθορίζονται οι Οικιστικές περιοχές (ΟΙΚ), οι περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Π.Ε.Δ.), οι περιοχές Προστασίας (Π.Ε.Π.), οι περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (Π.Ε.Κ.), καθώς και οι περιοχές ελέγχου χρήσεων γης (Π.Ε.Χ.). Ειδικότερα καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (Ζ.Υ.Σ.), οι ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά...

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ).

07/04/2023  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα Εγκύκλιος Οδηγία για την επιλογή εφαρμογής ενός εκ των πολεοδομικών σχεδίων για την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αναγκαίων χωρικών επεμβάσεων και ρυθμίσεων. Σημειακή τροποποίηση ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ – Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός παρέχει τη δυνατότητα σημειακής τροποποίησης θεσμοθετημένων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, όταν μελλοντικές ανάγκες κρίνεται ότι το απαιτούν (Ν. 4447/2016, αρ. 7, παρ. 14). Με την πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΝ (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/36639/1411 – ΑΔΑ: ΨΣΓ44653Π8-2ΣΩ) οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο Α της εγκυκλίου, προωθούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στη βάση της δυνατότητας αυτής και εφόσον οι επεμβάσεις που απαιτούνται είναι ευρύτερες, η πρόσφατη εγκύκλιος/οδηγία του ΥΠΕΝ υποδεικνύει τα ΕΠΣ ως τα καθ’ ύλην αρμόδια εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού για τέτοιες ενέργειες. Κατόπιν έγκρισης, ΕΠΣ μπορούν να εκπονήσουν τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται για την ρύθμιση χωρικών ζητημάτων, ενώ τα ίδια τα ΕΠΣ οφείλουν να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις απαγορεύσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού: Περιφερειακά και Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης,...

Χρυσός Χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

29/09/2022  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Χρυσός Χορηγός στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εταιρεία μας, ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. υποστηρίζει και φέτος, ως Χρυσός Χορηγός, τις εργασίες του 6ου Πανελληνίου  Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μεταξύ 29 Σεπτεμβρίου και 02 Οκτωβρίου 2022 που πραγματοποιείται στο Βόλο. Τα στελέχη της εταιρείας μας, κ.κ. Δάφνη Βασιλική Μανουσαρίδη και Αναστασία Παλλόγλου, Πολεοδόμοι-Χωροτάκτες, συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου και παρουσιάζουν εισήγηση με θέμα «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ», μεταφέροντας την εμπειρία μας στο σχεδιασμό του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, σε μια από τις μεγαλύτερες Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις της χώρας μας. Η περίληψη της εισήγησης που περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου, συντάχθηκε με την πολύτιμη συνεισφορά του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΝΕΠ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Α.Ε. κ. Ανδρέα Λουκάτου, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Στην παρουσίαση, που επικεντρώνεται στα θέματα του πολεοδομικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της Μελέτης Τεχνικής Οργάνωσης του προτεινόμενου υποδοχέα, εντοπίζονται οι κρίσιμες ενέργειες για το στάδιο του προκαταρκτικού πολεοδομικού σχεδιασμού των ΕΠΕ και διαπιστώνεται η ανάγκη ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού των ΟΤΑ στην ευρύτερη περιοχή του, στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του για περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση. Οι κεντρικές ομιλίες του συνεδρίου και η εκδήλωση του ΣΕΜΠΧΠΑ θα...

Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού

08/07/2022  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Θεώρηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 129A/2022 ο νόμος 4951/2022 για τον εκσυγχρονισμό αδειοδότησης των ΑΠΕ, ο οποίος περιέχει επίσης ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών αλλά και σημαντική τροπολογία στη διαδικασία θεώρησης των Γεωλογικών μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο εκπόνησης πάσης φύσεως πολεοδομικών μελετών. Σύμφωνα με το άρθρο 172 του νέου Νόμου, δεν απαιτείται έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων, από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες υποστηρικτικές γεωλογικές μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού όλων των επιπέδων συντάσσονται και υποβάλλονται με ευθύνη του αρμόδιου μελετητή (μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή του Τ.Ε.Ε.) και θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους από την αρμόδια κατά περίπτωση Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις περιπτώσεις μελετών που συντάσσονται στο πλαίσιο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. καθώς και για τις μελέτες Ε.Π.Σ. οι μελέτες θεωρούνται ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η τροπολογία αναφέρεται επίσης και στις περιπτώσεις εκκρεμών μελετών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο έγκρισης των πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω περιπτώσεων, οι οποίες διαβιβάζονται προς θεώρηση στις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εταιρεία μας αναζητεί νέους συνεργάτες για το Τμήμα Πολεοδομίας & Χωροταξίας

17/06/2022  |   Εταιρικά Νέα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Η εταιρεία μας αναζητεί νέους συνεργάτες για το Τμήμα Πολεοδομίας & Χωροταξίας Δείτε λεπτομέρειες για τις ειδικότητες, τις αρμοδιότητες και τα ελάχιστα προσόντα των νέων θέσεων εργασίας ΕΔΩ.

Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων

11/05/2022  |   Εταιρικά Νέα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Κατατέθηκε ο Φάκελος για την Έγκριση Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και η υποβολή του Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το ΕΠΕ Οινοφύτων αποτελεί το πρώτο εγχείρημα για την ανάπτυξη επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης και στοχεύει να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα της μεγαλύτερης άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης στη χώρα. Πρωτεύουσα παράμετρος του προκαταρκτικού σχεδιασμού που ολοκληρώθηκε για την υποβολή του Υποβολή Φακέλου – Αίτησης Έγκρισης Ανάπτυξης είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που έχει προκαλέσει η άτυπη βιομηχανική ανάπτυξη εδώ και δεκαετίες στην περιοχή των Οινοφύτων και στον π. Ασωπό. Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Leader), σε συνεργασία με την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών μελετών και την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.) στη διαδικασία υποβολής του αιτήματος ανάπτυξης του ΕΠΕ στην περιοχή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) των Οινοφύτων. Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας και το μέγεθος του μελετώμενου υποδοχέα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο κατακερματισμός και οι αλληλεπικαλύψεις των καθεστώτων χρήσεων γης και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των υφιστάμενων δικτύων υποδομής, αλλά και η δυναμική των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αποτέλεσαν τις...

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

10/02/2022  |   Επικαιρότητα,Νεα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 510Β/2022 η αναμενόμενη Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.). Το εργαλείο του Ε.Π.Σ. εντάσσεται στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως ορίζεται από το Ν4759/2020 και κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. Σε σχέση με το προγενέστερο εργαλείο των Ε.Χ.Σ. του Ν4447/2016, προορίζεται για την αντιμετώπιση ενός ευρύτερου συνόλου αναγκών χωρικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβάνοντας πλέον των περιπτώσεων χωρικής ρύθμισης περιοχών για την υποδοχή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας και προγραμμάτων αστικής ανάπλασης και προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές: τη χωρική οργάνωση περιοχών που εντάσσονται παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού. Με τις νέες προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Ε.Π.Σ. παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία σε επίπεδο περιεχομένων κάθε μελέτης να περιλαμβάνει τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών που συνάδουν με τους ειδικότερους στόχους του εκάστοτε ΕΠΣ, καθώς και την έκταση και τα χαρακτηριστικά της περιοχής...

Τελευταία Νέα