Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘συγκοινωνιακά έργα’

Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα

02/04/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εκδόθηκε η ΥΑ για την εξειδίκευση των παραδοτέων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1047 Β’/29.03.2019 η Απόφαση υπ’ Αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα.». Η Απόφαση περιλαμβάνει ένα πλήρες Παράρτημα με κείμενα και πίνακες τα οποία αφορούν στα ελάχιστα παραδοτέα μελετών οδικών έργων, υδραυλικών έργων, λιμενικών έργων και κτιριακών έργων, τα οποία συντάχθηκαν από τις προς τούτο συσταθείσες Ομάδες Εργασίας κατ' εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρο 196, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Η Απόφαση εφαρμόζεται: στις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών, των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019) και στις δημόσιες συμβάσεις έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), των οποίων η διαδικασία σύναψης σύμβασης εκκινεί αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (1.4.2019).

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων

12/06/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε την Εγκύκλιο 10/2017 με θέμα: «Δημοσίευση υπουργικής απόφασης με θέμα: “Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων”», με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη και τη χρήση ενός εργαλείου υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1638/15.05.2017 η με αριθ. ΔΟΥ/ο/1860/31-3-2017 (Β’ 1638) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Διαδραστικό Εργαλείο Υπολογισμού Χιλιομετρικών Αποστάσεων» αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι διατάξεις αφορούν στην ανάπτυξη ενός χρηστικού διαδραστικού εργαλείου υπολογισμού των χιλιομετρικών αποστάσεων (Δ.Ε.Υ.Χ.Α.) το οποίο αντικαθιστά τον Έντυπο Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων του Οδικού Δικτύου της Χώρας της (πρώην) ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ το παραγόμενο έντυπο/ψηφιακό έγγραφο υπολογισμού χρησιμοποιείται ως επίσημο αποδεικτικό της χιλιομετρικής απόστασης.

Διεθνές συμπόσιο «CODE-ATHENS: Rail & City»

20/04/2015  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Διεθνές συμπόσιο «CODE-ATHENS: Rail & City» Πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Απριλίου το διήμερο διεθνές συμπόσιο "CODE-ATHENS Rail & City: International Symposium on Railway & City Development", στο οποίο συμμετείχαν τα στελέχη μας Δάφνη Μανουσαρίδη και Στρατής Μπαμπαλίκης. Η εκδήλωση ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καθώς παρουσιαστήκαν παραδείγματα ανάπτυξης σιδηροδρομικών σταθμών και γραμμών σε συσχετισμό με την πολεοδομική ανάπτυξη του περιβάλλοντος χώρου τους, από διαφορετικές περιοχές με σημαντική και ισχυρή παράδοση αναπτυξιακού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για το σχεδιασμό κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών της Βιέννης, της Ζυρίχης, του Βερολίνου, πόλεων της Ισπανίας και της Αθήνας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών γραμμών, και την αλληλεπίδρασή τους με τον αστικό σχεδιασμό, στην Ελβετία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων για το συνδυασμένο αστικό – σιδηροδρομικό σχεδιασμό του σταθμού Stadtraum HB της Ζυρίχης αναπτύχθηκε η έννοια του δοκιμαστικού σχεδιασμού (test planning process), ο οποίος ακολουθείται και στην περίπτωση της πόλης της Πάτρας. Το συμπόσιο συνδιοργανώθηκε από τα Πανεπιστήμια ΕΤΗ Ζυρίχης, Πατρών και ΕΜΠ, με χορηγίες από το Ίδρυμα Albert Speer και την Ελβετική Πρεσβεία και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Τεχνικός Κανονισμός ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

27/05/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνικός Κανονισμός  ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1321/23.5.2014 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254/8.5.2014 «Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών». Ο Κανονισμός συντάχθηκε από το Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της ΔΜΕΟ, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50556, ΕΛΟΤ ΕΝ 12675 και τα λοιπά ισχύοντα Πρότυπα και Οδηγίες, έχει προεγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ισχύει υποχρεωτικώς από τις 23.11.2014 (6 μήνες από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ).

Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας

15/12/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3094/5.12.2013 η Υ.Α. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Δ11γ/ο/7/62/20.11.13 «Προσθήκη − Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας». Με την απόφαση αυτή εισάγεται στο Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας το Άρθρο Δ−12: «Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής» το οποίο αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ 1132. Το νέο άρθρο αφορά την εφαρμογή μεθόδου αδροποίησης (βελτίωσης μικροϋφής και μακροϋφής) υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting) για την αύξηση της αντιολισθηρότητάς τους, με τεκμηρίωση εκ μέρους του Αναδόχου ότι ο μηχανικός εξοπλισμός που προτίθεται να διαθέσει έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την αδροποίηση ασφαλτικών ταπήτων.

Τεχνικές Οδηγίες αστικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων

27/09/2013  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνικές Οδηγίες αστικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2302/16.9.2013 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/3050/31.7.2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». Με την απόφαση αυτή, εγκρίνονται προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες για την: Ανάπτυξη ζωνών «ήπιας κυκλοφορίας» στο αστικό οδικό δίκτυο και Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων, καθώς και σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και δραστηριότητες πεζών. Οι Τεχνικές Οδηγίες συντάχθηκαν κατόπιν συνεργασίας στελεχών της ΔΜΕΟ, της Δ/νσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών του ΥΠΕΚΑ και εκπροσώπου της ΕΑΧΑ ΑΕ (Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ), ενώ έλαβαν θετική γνωμοδότηση και από το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

07/03/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Η εταιρεία μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ, ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΣΚΥΔΡΑ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ – ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 7.3.2013, με αμοιβή 215.851,00 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία έξι (6) μήνες. Η σύμβαση αφορά την εκπόνηση προκαταρκτικών και οριστικών μελετών διαφόρων τεχνικών έργων στο οδικό τμήμα Α/Κ Νάουσας – Σκύδρα (5 Κ/Δ μέγιστου ανοίγματος 28m, 2 Α/Δ μέγιστου ανοίγματος 32m, 1 γέφυρα ανοίγματος 12m και 18 κιβωτοειδείς οχετοί στην αρτηρία και στο παράπλευρο δίκτυο).

Τεχνική Προδιαγραφή Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας

05/12/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Τεχνική Προδιαγραφή Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3154/27.11.2012 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/4063/1.11.2012 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Φωτεινών Σηματοδοτών Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών». Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εναρμόνισης των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, εγκρίνονται σύγχρονες εθνικές τεχνικές προδιαγραφές για τους φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Η νέα τεχνική προδιαγραφή συντάχθηκε από το Τμήμα Σηματοδότησης και Οδικής Ασφάλειας της ΔΜΕΟ και είναι σύμφωνη με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12368 και τα λοιπά ισχύοντα Πρότυπα. Γενικώς, οι προδιαγραφές είναι προσανατολισμένες σε σηματοδότες τύπου LED, οι οποίοι συνιστούν την τελευταία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο της σηματοδότησης και έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως, αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυράκτωσης, καθόσον συνδυάζουν μεγάλη απόδοση (υψηλή φωτεινή ένταση και φωτεινή ομοιομορφία του σήματος), πολύ χαμηλή κατανάλωση και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών

30/11/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Κατευθυντήριες Γραμμές για την ασφάλεια των οδικών υποδομών Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3134/27.11.2012 η Υ.Α. ΔΜΕΟ/ο/3616/28.09.2012 «Έγκριση Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (Άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011)». Με την απόφαση αυτή, στο πλαίσιο εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/96/ΕΚ, εγκρίνονται κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (βλ. άρθρο 8 του Π.Δ. 104/2011 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών», ΦΕΚ 237 Α΄/7−11−2011). Οι κατευθυντήριες γραμμές συντάχθηκαν κατόπιν συνεργασίας στελεχών της ΔΜΕΟ και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, η οποία στην παρούσα φάση υλοποιεί ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα για την καταγραφή και τη μελέτη των απαιτούμενων επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε όλη τη χώρα (η εταιρεία μας INTEGER AE έχει αναλάβει και εκπονεί την αντίστοιχη μελέτη για το οδικό δίκτυο του Νομού Πιερίας).

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)

10/05/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έκδοση Π.Δ. για τα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS) Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 100/27.4.2012 το Προεδρικό Διάταγμα 50/2012 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί πλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕL 207/1 της 06. 08. 2010)». Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ θεσπίζει το πλαίσιο για τη στήριξη της συντονισμένης και συνεκτικής ανάπτυξης και χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) εντός της Ένωσης, ιδίως διαμέσου των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών και τον καθορισμό των αναγκαίων γενικών όρων. Ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ITS)» ορίζονται τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς. Με το Π.Δ. 50/2012 εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς την εν λόγω Οδηγία και αναπτύσσονται προδιαγραφές και πρότυπα για δράσεις εντός των κάτωθι τομέων προτεραιότητας: Βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις Αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών Εφαρμογές συστημάτων ευφυών μεταφορών (ITS) σχετικά με την οδική ασφάλεια...

Τελευταία Νέα