Άρθρα με βάση την λέξη-κλειδί:‘υδατικοί πόροι’

Εγχειρίδιο ΜΟΔ “ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ”

29/08/2019  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Εγχειρίδιο ΜΟΔ “ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ” Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) συνέταξε και δημοσιοποίησε το Εγχειρίδιο (Οδηγό) “ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ” που περιλαμβάνει την καταγραφή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου έργου αφαλάτωσης, από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, δηλαδή: Σύλληψη του έργου, επιλογή τεχνολογίας, επιλογή θέσεων υδροληψίας και απόρριψης ή διαχείρισης υπολειμμάτων, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α. Μελέτες Αδειοδοτήσεις για μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις Επιλογή σχεδίου για τη χρηματοδότησης, τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου. Στόχος του Οδηγού είναι να αξιοποιηθεί από Δήμους που επιθυμούν να αποκτήσουν πόσιμο νερό μέσω της αφαλάτωσης για την καταπολέμηση της λειψυδρίας στην περιοχή τους και τον περιορισμό του κόστους του νερού λόγω της μεταφοράς του από την ηπειρωτική Ελλάδα ή αλλού. Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό ΕΔΩ.

Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος

30/05/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1751 /22.05.2017 η υπ' αριθ. 135275 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Με την εν λόγω Απόφαση προσδιορίζονται οι κανόνες τιμολόγησης και κοστολόγησης για διάφορες χρήσεις του νερού, ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιμη χρήση και η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύει, και να διασφαλίζεται ο συνταγματικά κατοχυρωμένος δημόσιος χαρακτήρας του νερού ως κοινωνικό αγαθό απολύτως απαραίτητο για τη διαβίωση του ανθρώπου. Επίσης, καθορίζονται οι διαδικασίες και οι μέθοδοι ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους υδατικού πόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3199/2003, και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του ΠΔ 51/2007, όπως ισχύουν. Η απόφαση εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για τις χρήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014 (Β΄2878), ως ισχύει, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ενώ δεν εφαρμόζεται στις υπηρεσίες ύδατος για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και στις απολήψεις...

Νέα ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων

15/03/2017  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Νέα ΚΥΑ για τις άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017 η υπ’ αριθ. οικ. 140424/14.03.2017 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) καθώς και της υπ’ αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1212)». Στη νέα ΚΥΑ καθορίζονται οι ακριβείς διαδικασίες και τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση των αδειών χρήσης ύδατος καθώς και για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης. Για την περίπτωση ηλεκτροδότησης εγκατασταστάσεων αγροτικής χρήσης, η ΚΥΑ περιέχει πρότυπα έντυπα για τις εν λόγω διαδικασίες, και περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες για την επικαιροποίηση των εντύπων αυτών (περιπτώσεις αγοραπωλησίας, θανάτου κατόχου αγροτικής εγκατάστασης κλπ). Καταργούνται με τη νέα ΚΥΑ οι υποχρεώσεις των κατόχων σημείων υδροληψίας που είχαν τεθεί με το άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 145026/2014 ΚΥΑ και την τροποποίηση του ως άνω άρθρου με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 145893/2014 που αφορά τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης εγκατασταστάσεων αγροτικής χρήσης. Επιπλέον στη νέα ΚΥΑ, προστίθενται περιπτώσεις έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων ή/και χρήσης ύδατος...

Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης

14/04/2015  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Κρήτης Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570 Β’/08-04-2015 η υπ’ αριθ. Οικ.163/31-03-2015 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων που αφορά την Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Σε εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3199/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 1 (περ. ζ) του άρθρου 5 του Ν. 4117/2013/ΦΕΚ 29Α’ καθώς και του άρθρου 10 (παρ. 2, 3, 4, 5 και 6) του ΠΔ 51/2007 και κατ’ επέκταση σε εφαρμογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2000 (EEL 327/1/22-12-2000), εγκρίθηκε το σχέδιο διαχείρισης που έχει ως στόχο την επίτευξη της «καλής κατάστασης» των υδάτων του υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης. Το Υδατικό Διαμέρισμα της Κρήτης (GR13) περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Ρεμάτων Βορείου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου (GR39), Ρεμάτων Νοτίου Τμήματος Χανίων – Ρεθύμνου – Ηρακλείου (GR40) και Ρεμάτων Ανατολικής Κρήτης (GR41), όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 του ΠΔ 51/2007. Στόχος του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης, η προστασία και η βελτίωση της κατάστασης των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων καθώς και των αμέσως εξαρτωμένων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής του...

Συμπλήρωση Καταλόγου ευπρόσβλητων ζωνών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

04/12/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Συμπλήρωση Καταλόγου ευπρόσβλητων ζωνών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3224/2.12.2014 η Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 147070/21.11.2014 «Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει». Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 19652/1906/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα προστίθενται στην παράγραφο Α δύο επιπλέον εδάφια Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά: α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου και β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας Τα υπόγεια νερά των περιοχών: α. Παμίσου Μεσσηνίας, β. Τροιζηνίας, γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας, δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής, ε. Αταλάντης Φθιώτιδας, στ. Αλμυρού Μαγνησίας, ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης, η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής, θ. Μοιρών Κρήτης, ι. Αρτάκης Εύβοιας και στην παράγραφο Β προστίθενται δώδεκα ακόμη περιοχές και είναι: η περιοχή του βόρειου τμήματος του...

Άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων

30/10/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Άδειες χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014 η υπ’ αριθ. οικ. 146896/17.10.2014, «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις». Η νέα ΚΥΑ απλοποιεί και προτυποποιεί την αδειοδότηση για τη χρήση και τα έργα αξιοποίησης υδάτων, σε συνδυασμό με την καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας που ήδη προβλέπεται και εξελίσσεται με τη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Με τη νέα ΚΥΑ απλοποιούνται οι διαδικασίες και τα έντυπα, τίθενται δεσμευτικές προθεσμίες στη διοίκηση για απάντηση στην αίτηση του πολίτη και ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου ανάμεσα στις συναρμόδιες υπηρεσίες. Οι άδειες χρήσης νερού ή/και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων. Προβλέπεται η αξιολόγηση, πριν την αδειοδότηση, της συμβατότητας κάθε χρήσης με το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, με τις τυχόν ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις αλλά και με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Επιπλέον, επανακαθορίζονται τα ποσά των διοικητικών προστίμων για τους παραβάτες της διαδικασίας, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.  Οι διατάξεις της ΚΥΑ που...

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

17/01/2014  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 31/14.1.2014 η Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Π.Ε.Κ.Α. οικ. 145026/10.1.2014 «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα». Με την απόφαση αυτή συστήνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο Σημείων Υδροληψίας με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας. Το Ε.Μ.Σ.Υ. θα αποτελέσει επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αναγκών ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την κατάλληλη και αξιόπιστη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Μέτρων, στο πλαίσιο κατάρτισης και εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007. Το μητρώο θα περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά, δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών. Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της...

Υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

30/05/2013  |   Εταιρικά Νέα   |     |   0 Σχόλια

Υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Οι εταιρείες μας ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ (leader σχήματος) και INTEGER AE, σε συνεργασία με τις εταιρείες ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ, NERCO ΑΕ και GuD Geotechnik und Dynamik GmbH ανέλαβαν, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών & Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την σύμβαση εκπόνησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) Ν. ΠΕΛΛΑΣ». Η σχετική σύμβαση υπεγράφη στις 27.5.2013, με αμοιβή 1.540.841,17 €, πλέον ΦΠΑ, και συνολική προθεσμία περαίωσης είκοσι (20) μήνες. Αντικείμενο της σύμβασης, η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αποτελεί η ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Αλμωπαίο του Ν. Πέλλας, για τη δημιουργία ταμιευτήρα με σκοπό την άρδευση γεωργικών εκτάσεων των ευρύτερων περιοχών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, καθώς και την ενίσχυση της οικολογικής παροχής στην περιφερειακή τάφρο Θεσσαλονίκης. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται εν γένει: Η συμπληρωματική διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής στις προτεινόμενες θέσεις από προγενέστερη φάση της μελέτης του φράγματος και η εκπόνηση των υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών,  οικονομικών και περιβαλλοντικών). Η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, μετά από αξιολόγηση των προτεινόμενων θέσεων, του τύπου του φράγματος λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κ.λπ. Η υποβολή προτάσεων μεταφοράς νερού...

Επιβολή μέτρων προστασίας του υδατικού δυναμικού του Ν. Αχαΐας

02/03/2012  |   Επικαιρότητα   |     |   0 Σχόλια

Επιβολή μέτρων προστασίας του υδατικού δυναμικού του Ν. Αχαΐας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 576/02.03.2012 η υπ’ αριθ. 33392/852/2012 Κοινή Απόφαση των Περιφερειαρχών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου με τίτλο «Eπιβολή περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων στις χρήσεις και τη λειτουργία έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων και καθορισμός προϋποθέσεων για την έκδοση αδειών και την προστασία του υδατικού δυναμικού του Ν. Αχαΐας». Η Απόφαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση οιωνδήποτε έργων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται, εμμέσως ή αμέσως, με το υδατικό δυναμικό του Ν. Αχαΐας. Σημειώνεται ότι στην παρούσα περίοδο έχει ανατεθεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και εκπονείται η μελέτη «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007», στην οποία -προφανώς- θα ληφθεί υπόψη η εν λόγω Απόφαση (βεβαίως, είναι πολύ πιθανό τα αποτελέσματα της μελέτης και η θεσμοθέτηση του Σχεδίου Διαχείρισης να επιφέρουν τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στην εν λόγω Απόφαση).

Τελευταία Νέα