Όροι χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα (Copyright)

Ο δικτυακός τόπος www.roikos.gr συνιστά ιδιοκτησία της εταιρείας ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ) και διέπεται από την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Χρήση του δικτυακού τόπου

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ διατηρεί το περιεχόμενο και προσφέρει τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν προβεί σε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και η παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο θεωρείται έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των όρων χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ, στο σύνολό τους.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικώς για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία και τις σχέσεις της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Με το παρόν συμφωνείται ρητώς ότι ο χρήστης/επισκέπτης συναινεί να υπάγονται οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Αθηνών.

Υπερσυνδέσεις προς τον δικτυακό τόπο

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ενθαρρύνει τους χρήστες στη δημιουργία υπερσυνδέσεων (links) προς τον δικτυακό της τόπο και οι χρήστες δεν υποχρεούνται να ζητούν άδεια για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να φορτώνονται σελίδες της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ μέσα σε πλαίσια (frames) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο.

Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη έχει για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις (links) μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε υιοθετεί, κατ’ ανάγκη, τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι -φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο- φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Επίσης, η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες κάθε στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

Προστασία από ιούς

Στην ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ελέγχου του υλικού που ανεβαίνει στον δικτυακό τόπο, καθώς και προστασίας από κακόβουλα προγράμματα ή/και ιούς των εξυπηρετητών που τον φιλοξενούν. Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση και επεξεργασία των στελεχών της εταιρείας. Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του δικτυακού τόπου.

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου, καθώς και το περιεχόμενό του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη, και ότι οι τυχόν ατέλειες θα διορθώνονται. Ακόμη δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές που φιλοξενούν το υλικό και τις λειτουργίες του δικτυακού τόπου δεν περιέχουν ιούς. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων ή συνεπακόλουθων απωλειών, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη, που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών

Η ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με ή χωρίς ενημέρωση προς τους χρήστες.

Προτάσεις – Σχόλια

Ο δικτυακός τόπος της ΡΟΪΚΟΣ ΑΕ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές την χρηστικότητα και την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν, σχόλια και προτάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα επικοινωνία.